Razpis: Kdo vam lahko pomaga do sredstev ter koliko to stane?  

ocena bralcev
5 od 1

Imate dobro poslovno idejo, nimate pa dovolj sredstev za njeno realizacijo? Za implementacijo vaših ciljev, večje investicije ali financiranje tekočih stroškov poslovanja se podjetja največkrat obrnejo na konvencionalne posojevalce denarja, praviloma na banke, ki razpisujejo različne pomoči, ki so vključene v posamezni razpis. Poleg vračila glavnice nekatere zaračunavajo obresti po visoki obrestni meri. Večinoma zahtevajo še provizijo, ki tudi ni nizka. 

Banke pa niso edini vir zagotavljanja sredstev za realizacijo poslovnih zamisli. Ugodne kredite lahko pridobite tudi preko drugih institucij, kot so na primer različni skladi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji. 

Vam je znano, da se lahko prijavite na ustrezen razpis in kandidirate za nepovratna sredstva? Veste, kateri razpisi obstajajo za vašo branžo, kje pridobiti informacije, kako pripraviti vlogo in na kaj pri tem paziti? Na Omisli.si smo v nadaljevanju prispevka za vas zbrali nekaj napotkov in uporabnih informacij, kako do denarnih sredstev.

Pripravili smo vam tudi seznam preverjenih izvajalcev, ki vam lahko pomagajo pri razpisih.

Pridobite ponudbe izvajalcev za pomoč pri razpisih

Kazalo >

Zakaj se prijaviti na razpis?

Zaradi pomanjkanja informacij je večini podjetjem postopek za pridobivanje finančnih sredstev popolna neznanka in se na razpise sploh ne prijavljajo. S tem iz rok izpuščajo priložnost za hitrejšo rast in razvoj svojega podjetja. Razlika med prijavo na razpis in opustitvijo tega dejanja lahko pomeni tudi razliko med uspehom vašega podjetja in njegovim zaprtjem. 

Mnoga podjetja, ki niso bila sposobna slediti gibanju trga in se niso prilagodila spremembam, so morala zapreti svoja vrata. Nekatera so zaradi upadanja prometa ostala brez denarja za normalno poslovanje. Druga za prestrukturiranje podjetja, uresničitev svojih idej in izpolnjevanje svojih ciljev preprosto niso imela dovolj finančnih sredstev. Izplujte iz krize kot zmagovalci s pomočjo finančne injekcije.  

S finančnimi spodbudami, ki jih lahko pridobite s prijavo na razpis, lahko svojemu podjetju na široko odprete vrata za nove izzive in ga usmerite na pravo pot k uspehu. Udejanite vaše poslovne sanje in jih spremenite v realnost. Prijavite se na razpis. Vaše inovacije, ideje in projekti so lahko finančno podprti iz različnih virov s strani občine in države ter s strani Evropske unije in mednarodnih organizacij. 

Nepovratna sredstva so preprosto povedano denar, ki ga ni potrebno vrniti. Vse kar morate narediti, je izpolniti pogoje, ki jih določa razpis in izpeljati zadani projekt po pogodbi. Vložite kandidaturo za povratna sredstva in pridobite ugodne podjetniška posojila. Številnim podjetjem so prav finančne spodbude pomagale obstati na trgu, jim omogočile nadaljnjo rast in razvoj.

Preberite še: PREVAJALEC CENIK? KOLIKO STANE PREVOD OZ. PREVAJANJE BESEDILA? (+SODNI PREVODI +TOLMAČI)

Kje pridobiti informacije o razpisih?

Pridobivanja informacij o razpisih, pridobivanja potrebne dokumentacije in oddaje vloge na razpis se lahko lotite tudi sami. Javni razpis je poziv vsem zainteresiranim kandidatom za oddajo vlog. Objavljen mora biti v Uradnem listu in na Državnem portalu republike Slovenije. 

Poleg prijave na javni razpis, s katero lahko kandidirate z vašo dejavnostjo, se za finančna sredstva lahko potegujete tudi na podjetniških razpisih. V Sloveniji razpise za podjetja objavljajo predvsem trije razpisovalci: Slovenski podjetniški sklad (SPS), Slovenska izvozna in razvojna banka (SID), Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). 

Ogromno informacij o zagotavljanju finančne podpore in spodbud za mikro, mala in srednje velika podjetja najdete na spletni strani SPS. Slovenski podjetniški sklad je največji portal pri nas, pri katerem lahko podate vlogo za razvojno širitvene investicije za različne dejavnosti. V prijavi na razpis kandidirajo že ustanovljena podjetja. 

Spletna stran Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je dobro izhodišče za iskanje informacij o aktualnih razpisih in virih javnega financiranja. MGRT nudi spodbude za mednarodno konkurenčnost slovenskih podjetij in prestrukturiranje podjetij skladno z zahtevami globalnega trga. Poleg objav nacionalnih javnih razpisov vseh razpisovalcev najdete tudi podjetniške razpise pod okriljem MGRT. Med njimi je tudi razpis za spodbujanje regionalnega razvoja in ustvarjanje novih delovnih mest.

Razpis za financiranje inovativnih, tehnološko-razvojnih projektov ali posojilo za financiranje trajnostnih naložbenih projektov najdete na spletni strani Slovenske izvozne in razvojne banke (SID). Vlogo lahko oddate tudi za posojilo za obratna sredstva in naložbe z možnostjo jamstva EGF ali financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov.

Informacije za možnosti financiranja in prijavo na razpis za pridobitev sredstev Evropske unije, ki jih razpisuje Evropska komisija lahko poiščete na uradni strani EU. Na voljo so vam številni razpisi in programi financiranja, ki podpirajo raziskovalne in inovacijske projekte na različnih področjih delovanja. Aktualne razpise za evropska sredstva v sektorju podjetništva najdete tu.

prijava na razpis
Pri prijavi na razpis je izredno pomembno, da jo pripravite premišljeno, si zanjo vzamete čas in jo izpolnite v celoti. Predvsem pa je glavno tudi, da ulovite termin, ko je oddaja možna, saj naknadnih prijav ne sprejemajo.

Katere spodbude nudijo podjetjem posamezni razpisovalci? 

Pri Slovenskem podjetniškem skladu (SPS) lahko oddate vlogo na razpis za:

 • zagonske spodbude za mlada podjetja v prvi razvojni fazi, 
 • semenski kapital za mlada podjetja v drugi razvojni fazi kot pomoč za vstop na trg
 • tvegan kapital z vstopom v lastniško strukturo in upravljanje kot pomoč pri prodoru na globalne trge
 • mikrokredite za financiranje manjših investicij in obratnih sredstev
 • garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere za večje investicije
 • posebne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za rast in razvoj podjetja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavlja razpise za:

 • finančne spodbude za raziskave, razvoj in inovacije na področju podjetništva, tehnologije, internacionalizacije, digitalizacije, turizma, socialnega podjetništva…

Pri Slovenski izvozni in razvojni banki (SID) sprejemajo vloge na razpis za:

 • zavarovanje izvoznih poslov in investicij v tujini za slovenska izvozna podjetja in investitorje
 • posredovanje sredstev evropske kohezijske politike 
 • ugodne kredite za financiranje investicijskih projektov, projekte v turizmu, širitve poslovanja 

Slovenski regionalno razvojni sklad (SRRS) nudi razpis za:

 • povratna sredstva za začetne investicije v sektorju podjetništva, kmetijstva in gozdarstva regionalnega razvoja
 • investicije v regijske garancijske sheme
 • pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi
 • spodbude malih vrednosti v obliki vavčerjev

Eko sklad izdaja javne objave za razpise za:

 • ugodne finančne spodbude za vlaganja v okoljsko naravnane projekte in energetsko učinkovitost

Pri javni agenciji Republike Slovenije SPIRIT lahko podate vlogo na razpise za:

 • finančne spodbude na področju podjetništva, inovativnosti, internacionalizacije, tehnološkega razvoja, turizma, neposrednih tujih investicij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) izdaja razpis za:

 • nepovratna in povratna sredstva za investicije v predelavo, trženje, razvoj kmetijskih proizvodov
 • spodbude za razvoj podeželja

Evropski skladi in drugi viri pod okriljem Evropske komisije ponujajo razpise za:

 • nepovratna in povratna sredstva za investicije, rast, razvoj in širitev podjetništva 
Pridobite ponudbe izvajalcev za pomoč pri razpisih

Kako pristopiti na razpis?

Postopek odločanja o upravičencih se začne z javnim pozivom za oddajo vlog na izdani razpis. V razpisu morajo biti objavljeni: naziv razpisovalca, predmet razpisa, pravna podlaga, razpisni pogoji za kandidaturo, rok za oddajo vlog, naslov za prevzem razpisne dokumentacije in ostale pomembne podatke za izvedbo konkretnega razpisa. 

Kandidati v vlogi izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev in skladnost z razpisnimi merili. Kakovost predstavitve vašega podjetja in vaše dejavnosti ter načrta in namena porabe sredstev, za katere kandidirate, je ključnega pomena za vaš uspeh na razpisu. 

Najprej morate precizno izpolnili vse potrebne obrazce, da bi zadostili birokratskim zahtevam in uspešno oddati vlogo. Rok za oddajo vlog mora biti dovolj dolg, da interesent lahko pripravi kakovostno in popolno vlogo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Po preteku roka za oddajo vlog na razpis komisija na seji odpre oddane vloge. Pregleda formalno pravilnost oddane vloge in pozove na dopolnitev nepopolnih vlog. 

Razpisovalec na podlagi predložene dokumentacije in dokazil točkuje posamezne kandidate ter jih razvrsti od najboljšega do najslabšega. Med njimi izbere tiste, ki najbolj ustrezajo razpisnim pogojem in merilom izbora. Kandidati, ki niso izbrani, prejmejo obvestilo o neuspešnosti na izboru. 

Če ste v svoji argumentaciji o namenski porabi sredstev dovolj prepričljivi, bo vaša vloga na razpis uspela in sredstva vam bodo odobrena.

Izdali vam bodo sklep o izboru. Z razpisovalcem boste sklenili pogodbo o izvedbi projekta. V njej so opredeljene pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank, terminski plan, višina odobrenih sredstev in drugi pomembni sestavni deli pogodbe. 

V skladu z določbami pogodbe imate pravico in dolžnost izvesti projekt, s katerim ste kandidirali na razpisu. Razpisovalec ima dolžnost zagotoviti dogovorjena sredstva. Hkrati pa ima pravico zahtevati rezultate in sprotna poročila o napredku projekta in porabi sredstev, ki so bila namenjena za izvedbo projekta. 

Preberite še: CENA ZA PRAVNO SVETOVANJE

Katere so najpogostejše napake pri prijavi na razpis?

Birokratskim postopkom za pridobitev finančnih spodbud pri prijavi na razpis se ni moč izogniti. Pravila za dodeljevanje državnih pomoči podjetniškemu sektorju so za vse države članice Evropske unije enaka in jih je potrebno upoštevati. Sankcije za neupoštevanje pravil in neupravičeno pridobljena sredstva so visoke. Pogosto to pomeni vračilo subvencije z zakonitimi obrestmi vred. Ignoranca evropskih pravil in razpisnih pogojev se vam bo torej maščevala. Poglejmo katere so najpogostejše namerne ali nenamerne napake, ki jih podjetniki storijo pri prijavi na razpis: 

Prijava investicije v teku –

Državne pomoči podjetniškemu sektorju se dodeljujejo pod skupnimi evropskimi pravili za dodeljevanje tovrstnih spodbud. Eno izmed pravil je, da mora biti državna subvencija nujno potrebna. Spodbude in namenski krediti so namenjeni za projekte, ki se šele pričenjajo izvajati. Sredstva za že načete projekte ne bodo odobrena in sofinancirana, vloga pa gladko zavrnjena. Na razpis torej ne morete prijaviti naložbe, ki se že izvaja in je že načeta, ker pomoči ni možno koristiti za nazaj.

Nepravilna razvrstitev podjetja po velikosti

Če ni drugače določeno, je razpis praviloma namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem skladno s skupno evropsko definicij malih in srednje velikih podjetij. Pri kandidaturi za finančne spodbude se nekatera podjetja iz neprevidnosti ali slabe informiranosti po pomoti razvrstijo v napačno velikostno skupino. Nekatera namenoma želijo zaobiti pravila in se prijavijo kljub omejitvam glede upravičenosti do kandidature. V obeh primerih bo vloga zavrnjena, saj so pravila glede tega striktna. 

Prijava neupravičenih stroškov –

Upravičeni stroški so v razpisni dokumentaciji natančno definirani. Stroški, ki niso predstavljeni v vlogi in bi jih podjetja želela uveljavljati v poznejših fazah realizacije, se štejejo pod neupravičene stroške. Če so med upravičenimi stroški navedeni stroški nakupa tehnološke opreme, vi pa na razpis prijavite stroške dela, vaša vloga na razpisu seveda ne bo uspešna. 

Na kaj je treba biti pozoren pri prijavi na razpis?

Pri prijavi na razpis bodite v prvi vrsti pozorni na pogoje razpisa. Preverite, katera podjetja so upravičena do sredstev iz razpisa in če mednje sodi tudi vaše podjetje in z njim dejavnost, ki jo opravljate. Nekatera podjetja in nekatere branže so namreč iz kandidature za državne pomoči izločena in vloge na razpis ne morejo podati. 

Dobro preučite, katerim investicijam so sredstva namenjena. Ali je to: garancija za zavarovanje bančnega kredita, subvencija obrestne mere, subvencija upravičenih stroškov, kohezijska subvencija, subvencija za gradnjo, nakup ali adaptacijo poslovnih prostorov, subvencija za nakup tehnološke opreme, subvencija za financiranje obratnih sredstev in podobno. Preverite obdobje upravičenosti investicije in upravičene stroške, ki jih lahko navedete v prijavi na razpis. 

Osnovna elementa vsake prijave na razpis sta prijavni list in poslovni načrt. Pri kandidaturi za produkte iz razpisa, ki vključujejo bančne kredite, je potrebno predložiti tudi pozitivni sklep banke o odobritvi kredita in bonitetna dokazila. Gospodarske družbe priložijo BON-2 (AJPES), samostojni podjetniki pa potrdilo o plačanih davkih, ki ga dobijo na pristojni davčni izpostavi. Pri nekaterih produktih za posebne spodbude boste morali priložiti tudi predračune.

Pri izpolnjevanju prijave na razpis bodite dosledni in upoštevajte vse podrobnosti. Podatki, ki jih boste navedli v vlogi naj vsebinsko popolnoma ustrezajo razpisnim pogojem in merilom za izbor. Poskrbite, da boste predložili vso potrebno dokumentacijo v skladu z razpisnimi pogoji in jo podkrepili z dokazili. S tem imate večje možnosti, da boste na razpisu uspeli ob predpostavki, da je vloga popolna in pravočasno oddana.

Na kaj paziti, ko so sredstva že odobrena?

Prijava na razpis torej spada med najpomembnejša in najzahtevnejša opravila pri pridobivanju sredstev. Od kvalitete prezentacije projekta je odvisen končni izid na razpisu. Čeprav vam je uspelo pridobiti finančna sredstva, pa s tem vaše delo še zdaleč ni končano.

Vedeti morate, da vam nihče ne bo dal denarja kar tako, na lepe oči. Za namensko odobrena sredstva razpisovalec zahteva določeno zavarovanje, ki zagotavlja spoštovanje razpisnih pogojev. Redno je potrebno oddajati transparentna poročila, ki izkazujejo namensko porabo sredstev in izvedbo aktivnosti, ki so navedene v priloženi razpisni dokumentaciji. 

Evropska sredstva in njihovo črpanje pa so pod budnim očesom Evropske komisije ali drugega organa, ki vrši nadzor nad izvajanjem projekta. Poverjenik za zunanji nadzor je Evropsko računsko sodišče in vrhovne revizijske institucije na nacionalnih ravneh. V Sloveniji namenskost in nadzor uporabe sredstev izvaja Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna (UNP). UNP izdaja mnenja in letna poročila o nadzoru in o svojem delu redno in kontinuirano poroča Evropski komisiji. 

Urad RS za nadzor proračuna izvaja neodvisni nadzor nad izvajalnimi telesi z revizijskimi sistemi upravljanja in nadzora, nadzor javnih naročil pa v obliki horizontalnih revizij. Z revizijami operacij ugotavljajo nepravilnosti in goljufije upravičencev. Ko je objavljen razpis za javno naročilo, so pod drobnogledom UNP nepravilnosti pri objavi javnega naročila, nepravilnosti pri postopkih izbora in nepravilnosti pri sklepanju pogodb in aneksov k pogodbam. 

Pri reviziji se preverja projekt kot celota.

Svetujemo vam, da se pisanja poročil in časovnic lotite kar se da resno in natančno. Poskrbite, da se pri poročanju izkaže namenskost porabe sredstev. Če ste v prijavi na razpis navedli aktivnosti, ki jih boste tekom projekta izvedli, morate po izvedbi te aktivnosti navesti tudi v poročilih. Časovnice vseh udeležencev v projektu naj bodo vsebinsko usklajene z izvedenimi aktivnostmi. 

Revizijski organ lahko ugotovi, da upravičenec ne deluje po projektu in da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila odobrena. V tem primeru razpisovalec od upravičenca terja vračilo sredstev v skladu s pogodbo o izvedbi projekta. 

Pridobite ponudbe izvajalcev za pomoč pri razpisih

Kako vam lahko strokovnjak pomaga pri pridobivanju finančnih sredstev?

Na omisli.si/razpis vas bomo povezali s preverjenimi ponudniki storitev, ki razpolagajo z obsežno bazo javnih in zasebnih razpisov iz različnih dejavnosti. S centraliziranim dostopom do virov na dnevni ravni ažurno pregledujejo informacije s področja javnih razpisov po Evropi in svetu. Obveščajo vas o primernih razpisih za vaše podjetje in s tem boste prihranijo vaš čas in dodatne stroške. 

Ponudnik storitev skupaj z vami opravi pregled poslovanja vašega. Pripravi vam finančni načrt in projekcijo, pomaga pri pripravi potrebne dokumentacije nudi pomoč pri pripravi vloge za razpis. V skladu z obsegom pooblastil vam strokovnjak izpelje celoten postopek od začetka do konca, od oddaje vloge do oddaje poročil organom.  

Pomaga vam izbrati ustrezni javni razpis za vašo panogo in svetuje pri najboljši izbiri financiranja za izvedbo vaše projektne ideje. Pomaga vam razumeti, katere ponudbe predstavljajo najboljšo priložnost za vašo dejavnost in kakšne strategije uporabljajo vaši konkurenti. Z več znanja boste sprejeli pametnejše odločitve in si zagotovili konkurenčno prednost.

Ponudnik storitev pripravi dokumentacijo tako v vsebinskem kot v finančnem in administrativnem delu.

V vsebinskem delu pripravi vso potrebno dokumentacijo, v kateri predstavi investicijo, določi njene cilje in namen. V finančnem delu izdela finančno konstrukcijo, stroškovnik investicije, finančne kazalce in projekcijo računovodskih izkazov za prihodnja leta poslovanja. V administrativnem delu zbere in oblikuje vse priloge in pridobi podpise. Poskrbi, da so pogoji, ki jih zahteva razpis, v celoti izpolnjeni. 

Pred oddajo gre vsaka vloga skozi dvojno kontrolo pravilnosti podatkov z namenom, da se zmanjša možnost zavrnitve vloge. Ponudnik storitev poskrbi za pravočasno oddajo vloge na razpis, spremlja napredek in vas o njem sproti obvešča. Po uspešni odobritvi vloge za subvencijo sledi izvedba zastavljenega projekta. Ponudnik storitev vam nudi pomoč pri vlaganju zahtevka za povračilo upravičenih stroškov iz naslova javnega razpisa in pomoč pri oblikovanju in oddaji poročil o izvedenih aktivnostih. 

Preberite še: REVIZIJA: CENA, POGOSTA VPRAŠANJA IN PREVERJENI REVIZORJI

pomoč pri prijavi na razpis
Da bo prijava na razpis pravilna, vam lahko pri tem pomaga tudi številni strokovnjaki na tem področju. Preberite več, kakšna je njihova dodana vrednost.

Poznate razliko med javnim naročilom in javnim razpisom?

Javno naročilo in javni razpis sta izraza, ki se med podjetniki, ki iščejo dodatne vire financiranja, pogosto uporabljata. Nekateri termina zamenjujejo, ju ne ločijo in menijo, da imata enak pomen, a temu ni tako. Poglejmo, v čem je bistvena razlika.

Javno naročilo pomeni sklenjeno pogodbo med naročnikom in izvajalcem oziroma podjetjem za izvedbo storitev, izvedbo gradnje ali dobavo blaga. Naročniki so najpogosteje javna podjetja, javni zavodi, državni organi in občine, kot izvajalec oziroma dobavitelj pa lahko nastopi eno ali več gospodarskih družb, podjetij ali podjetnikov posameznikov. Na javno naročilo se zainteresirana podjetja odzovejo s ponudbo.

Pogodba se sklene po predhodno izvedenem postopku v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Za vsa javna naročila, ki presegajo mejne vrednosti mora naročnik objaviti obvestilo o naročilu na Portalu javnih naročil. Navesti mora poglavitne podatke o naročilu in povezavo do mesta, kjer ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo in se prijavijo na razpis za javno naročilo. 

Prijava na javni razpis pa pomeni možnost pridobitve pomoči, subvencij in drugih spodbud, ki služijo razvoju novega produkta ali storitve, nakupu nove opreme in strojne opreme. Za Podpora oziroma finančna sredstva so namenjena tudi za zagon novega podjetja ter za širitev in razvoj že obstoječih podjetij. Na javni razpis se zainteresirana podjetja odzovejo z vlogo. 

Država finančna sredstva namenja zainteresiranim podjetjem za uresničevanje družbeno koristnih ciljev. Ti interesi so lahko zagon podjetništva v manj razvitih področjih, ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje investicij v raziskave in razvoj novih produktov in storitev, spodbujanje nakupa okolju prijaznih grelnih naprav in avtomobilov in podobno. 

Grobo rečeno s stališča gospodarske družbe, podjetja ali podjetnika posameznika javno naročilo zanj pomeni prodajo blaga oziroma izdelkov in storitev za znanega naročnika. Javni razpis pa pomeni pridobitev finančnih sredstev iz različnih virov za financiranje investicij in realizacijo projektov. 

Kateri razpisi so na voljo za moje podjetje?

Glede na cilj, namen in tržišče, ki ga želite doseči v vaši panogi, so vam na voljo različni razpisi. Za sodelovanje na mednarodni ravni boste večjo spodbudo na področju izumiteljstva, inovacijskih potencialov in vsakovrstnih aktivnosti v podjetništvu pridobili na evropskih razpisih. Nacionalni razpis oziroma razpisi, ki jih objavlja Republika Slovenija, so praviloma namenjeni posameznikom in podjetjem za spodbujanje podjetništva na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. 

Sredstva lahko pridobite tako za zasebni interes razvojnih dejavnosti podjetništva in tehnoloških investicij kot tudi za uresničevanje določenih družbeno koristnih ciljev. Med njimi gre izpostaviti zagon podjetništva v manj razvitih področjih in ustvarjanje novih delovnih mest.

Financiranje iz javnih sredstev, za katerega se potegujete z vlogo na ustrezni razpis, je odvisno od več dejavnikov. Pri izboru igra veliko vlogo število zaposlenih v podjetju, namen in vrsta projekta ter datum registracije podjetja. Do zunanjih virov financiranja, kamor sodi javni razpis, težje pridejo mlada, zagonska podjetja v začetni in zagonski fazi poslovanja. 

Z razvojem konkretnega proizvoda ali storitev ter prodorom in širitvijo na trg, raste tudi možnost financiranja prek javnih razpisov.

Pri prijavi na razpis ni vseeno v kakšnem življenjskem ciklu je vaše podjetje. Do sredstev lažje pridejo podjetja v razvojni stopnji rasti ter zrela podjetja v razvojni stopnji uveljavljenosti in širitveni stopnji rasti. Večje možnosti za pridobitev sredstev imajo tehnološko inovativna podjetja, ki so za državne akterje precej bolj zanimiva.

Novonastala, inovativna podjetja s potencialom hitre rasti, lahko kandidirajo na razpisu za spodbude za zagon inovativnih podjetij v okviru programa P2 mladi. Med obvezne pogoje za pridobitev sredstev spada sodelovanje na tekmovanju Start up leta. Za razpis P2 lahko podjetje v predizbirnem postopku zbere 40 točk od 100 možnih.

Pridobite lahko nepovratna sredstva oziroma subvencije ali povratna sredstva oziroma kredite ali kombinacijo obeh finančnih produktov. Poglejmo, katera sredstva lahko črpate kot gospodarska družba oziroma podjetnik posameznik.

Preberite še: CENE IN PREVERJENI DAVČNI SVETOVALCI

Nepovratna sredstva 

Nepovratna sredstva so najbolj iskana podpora za financiranje poslovnih idej in investicij. Ker zelo hitro poidejo, je potrebno spremljati objave razpisov in vlogo oddati takoj, ko se razpis odpre. Smiselno je vso potrebno dokumentacijo pripraviti že prej. S tem si zagotovite prednost pred drugimi podjetji. Nepovratna sredstva se namreč razdelijo med tista podjetja, ki vloge oddajo prva. 

Ne zamudite priložnosti in nas kontaktirajte na omisli.si/posel. Nepovratna sredstva kot finančna spodbuda ali subvencija so na voljo za različne branže v gospodarstvu. Za podjetja jih največkrat razpisuje Slovenski podjetniški sklad v obliki vavčerjev. 

Vavčerji za podjetja

Med nepovratnimi sredstvi so na razpolago vavčerji za podjetja, s katerimi lahko pridobite do 10.000 evrov nepovratnih sredstev. Slovenski podjetniški sklad vsako leto objavi razpis za nepovratna sredstva manjših vrednosti – vavčerje. Zanje lahko zaprosijo mikro, mala ali srednje velika podjetja za sofinanciranje različnih storitev. 

Višina sofinanciranja znaša do 60 % investicije, oziroma od 300 evrov do max. 10.000 evrov. Posamezno podjetje lahko koristi do 3 različne vavčerje na leto, oziroma do najvišje vrednosti 30.000 evrov na leto. 

Pridobite ponudbe izvajalcev za pomoč pri razpisih

V letu 2022 lahko vložite vlogo za razpis za naslednje vavčerje:

 1. vavčer za statusno preoblikovanje družb od 1.000 do 5.000 evrov kot spodbuda za statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno in zadruge v gospodarsko družbo ali obratno ter sofinanciranje upravičenih stroškov za zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja, notarske stroške in stroške revizijske družbe. Mala in srednje velika podjetja se lahko prijavite na razpis do 31.03.2023.
 2. vavčer za prenos lastništva podjetja na prevzemnika do 9.000 evrov kot spodbuda za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta in poslovni subjekt posluje naprej ter sofinanciranje upravičenih stroškov za pripravo prijavitelja na prenos lastništva, izvedbo prenosa lastništva in dvig kompetenc prevzemnika podjetja. Skrajni rok za oddajo vlog je 31.03.2023.
 3. vavčer za pridobitev certifikatov kakovosti do 9.999 evrov za sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja oziroma vzdrževanja certifikatov za proizvode in sisteme vodenja procesov in storitev po mednarodnih, evropskih in enakovrednih slovenskih standardih (ISO, IATF, IEC, IFS, ITU, CEN, CENELEC, COSMOS, ETSI, EMAS, ECOLABEL, BRC, FSC, PEFC). Na razpis se lahko prijavite do 31.03.2023.
 4. vavčer za patente, modele in znamke kot spodbuda malim in srednje velikim podjetjem za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov pridobitve patentov, zaščite znamk in modelov ter vseh vrst intelektualne lastnine. S tem se prispeva k rasti in ugledu podjetij, njihovi konkurenčnosti in tržnem položaju. Vlogo lahko oddate do 31.03.2023.
 5. vavčer za prototipiranje kot spodbuda za financiranje izdelave prototipa novega izdelka ali storitve v fizični ali digitalni obliki z namenom validacije poslovne ideje. Na razpis se lahko prijavite do 31.03.2023.
 6. vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov kot spodbuda malim in srednje velikim podjetjem za izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov, ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka. Prijava na razpis je možna do 31.03.2023.

Preberite še: JEZIKOVNI TEČAJI: CENE, VRSTE, TRAJANJE IN KOMU ZAUPATI?

Podajte vlogo na razpis za pridobitev spodbude pri prodoru na tuje trge za sledeče vavčerje: 

 1. vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih kot spodbuda mikro, malim in srednje velikim podjetjem za aktivno udeležbo na mednarodnih forumih v tujini za povečanje prepoznavnosti podjetij, njihovih dosežkov, izdelkov in storitev z namenom pridobivanja novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti v tujini, povečanja konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov od prodaje. Vlogo na razpis lahko podate do 31.03.2023.
 2. vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino kot spodbuda mikro, malim in srednjim podjetjem za udeležbo v izhodnih gospodarskih delegacijah, vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji B2B. Cilj je povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji, iskanje novih poslovnih priložnosti, povečanje prepoznavnosti in konkurenčnosti podjetja. Vlogo lahko oddate do 31.03.2023.
 3. vavčer za tržne raziskave tujih trgov za sofinanciranje stroškov tržnih raziskav tujih trgov, ki zajema sistematično zbiranje in obdelavo podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu. Malim in srednje velikim podjetjem omogoča, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov na tuje trge in širjenje poslovanja na tuji trg. Vlogo na razpis lahko oddate do 31.03.2023.
 4. vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM kot spodbuda malim in srednje velikim podjetjem pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM ter sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, usposabljanja ključnih kadrov. S tem se poveča možnost uspeha pri kandidaturi za EFQM nagrado za odličnost in Priznanje RS za poslovno odličnost PRSPO. Vloge na razpis sprejemajo do 31.03.2023.
razpisi in financiranje
Obstajajo številni razpisi, ki jih sklicujejo različne institucije. Med njimi najdete kar nekaj takšnih, ki vam bodo tudi v teh koronskih časih pomagale pri financiranju.

Za sofinanciranje uvajanja digitalnega marketinga v podjetje lahko podate vlogo na razpis za naslednje vavčerje:

 1. vavčer za digitalni marketing do 8.500 evrov kot spodbuda gospodarskim družbam k uvajanju digitalnega marketinga: nove spletne strani, nove mobilne aplikacije, lastne spletne trgovine, lastne rezervacijske platforme – po enkrat za vsako aktivnost do leta 2023
 2. vavčer za dvig digitalnih kompetenc do 9.999 evrov kot spodbuda podjetjem za zagotovitev ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra na ključnih področjih digitalizacije. Vlogo je možno oddati do 31.03.2023.
 3. vavčer za pripravo digitalne strategije do 9.999 evrov kot spodbuda podjetjem k pripravi digitalne strategije podjetij za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov od prodaje. Namen je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije za oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo. Vlogo lahko podate do 31.03.2023.
 4. vavčer za kibernetsko varnost kot spodbuda malim in srednje velikim podjetjem s sofinanciranjem upravičenih stroškov za izvedbe sistemskega varnostnega pregleda v znesku od 1.000 do 5.000 evrov in stroškov izdelave vdornega testa v znesku od 1.000 do 9.999 evrov. S tem se mikro, malim in srednje velikim podjetjem poveča kibernetska varnost, dodana vrednost in prihodki od prodaje. Vlogo na razpis lahko oddate do 31.03.2023.

Preberite še: CENE IN PONUDNIKI ZA OGLAŠEVANJE NA SPLETU (DIGITALNI MARKETING)

V letu 2022 lahko sodelujete tudi na sledečih razpisih za sofinanciranje podjetništva:

Javni razpis za varovanje inovacijskega potenciala 

Na javni razpis za varovanje inovacijskega potenciala lahko kandidirajo mala, srednja in velika podjetja dne 09.05.2022 in 31.05.2022. Sredstva so namenjena za zagotavljanje obratnega kapitala in sofinanciranju upravičenih stroškov dela raziskovalca v razvojno inovacijski dejavnosti, ki ga prijavitelj navede na vlogi.

Javni razpis za sončne elektrarne

Dne 25.02 2022 je zadnji rok, ko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki še lahko vložite vlogo na razpis za sončne elektrarne z minimalno vrednostjo investicije 100.000 evrov brez DDV. Do subvencije pa niso upravičeni prijavitelji v panogi premogovništva, jeklarstva, ladjedelništva, prometa, industrije sintetičnih vlaken, proizvodnje orožja, predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ribištva…

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav do moči 10 MW za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Pridobite lahko do 20 % upravičenih stroškov nakupa in vgradnje sončne elektrarne, vendar ne več kot 200 evrov na 1 kW vgrajene nazivne električne moči. 

Med upravičene stroške se šteje nakup in vgradnja sončne elektrarne in hranilnika energije, pripadajoča električna inštalacija in oprema, priprava in izvedba obrtniških in inštalacijskih del, ter strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov investicije.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

Vlogo na razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije lahko oddajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki do 03.02.2022.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij v tujini v letih 2019-2022

Zadnji rok za prijavo na razpis javne agencije Spirit je 16.05.2022. Namen sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini je povečati možnost predstavitve izdelkov in storitev podjetij mednarodni poslovni javnosti. 

Cilj je izboljšati mednarodno konkurenčnost, stopnjo internacionalizacije podjetij in povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji. Višina sofinanciranja je odvisna od višine standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora, znaša pa največ 13.136,75 evra.

Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za krepitev odpornosti slovenskega turizma ter njegovo kakovostno in trajno preoblikovanje turističnega produkta »počitnice v gorah in outdoor«. Rok za oddajo vloge na razpis je 10.02.2002. Namen sofinanciranja je dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih. 

Načrtovana vrednost investicije brez DDV v okviru sklopa A, pri katerem je višina sofinanciranja 80 %, mora znašati najmanj 2.000.000 evrov brez DDV. Zajema stroške gradnje žičniške in druge infrastrukture kot pomoč pri naložbi v večnamensko infrastrukturo smučarskih in gorskih središč v celoletna središča za aktivni oddih. 

V sklopu B za širitev nastanitvenih kapacitet, mora vrednost naložbe znašati najmanj 500.000 evrov brez DDV, širitev pa mora obsegati vsaj pet novih nastanitvenih enot. Podjetja, registrirana za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma, lahko pričakujete sofinanciranje v višini 20 % za vlaganja v obnovo in širitev kapacitet višje kakovosti in sicer vsaj 3*.

Povratna sredstva 

Za realizacijo poslovne ideje, financiranje investicij in financiranje vašega poslovanja lahko pridobite povratna finančna sredstva v obliki posojil. Zanje se prijavite na razpise, ki jih vsako leto razpisujejo različni skladi Republike Slovenije. Razpisovalec od upravičenca zahteva instrument zavarovanja obveznosti. Zato bodo do teh sredstev težje prišla visoko zadolžena podjetja in mlada zagonska podjetja, ki takšnega zavarovanja ne morejo ponuditi.

Zakaj se prijaviti na razpis za povratna sredstva? Načeloma so takšna posojila ugodnejša od primerljivih posojil, ki bi jih kot upravičenci lahko dobili na trgu. Obrestne mere so nizke, večina razpisovalcev ponuja moratorij na plačilo obresti v prvem letu in ugodne pogoje vračila glavnice.

Za financiranje investicij, ki zajemajo nakupe opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev lahko pridobite kredite tudi do več milijonov evrov. Povratna sredstva lahko koristite tudi za financiranje vašega poslovanja, za na primer: obratovalne stroške, plače in dodatke, material, surovine in ostale nujne stroške za uspešno obratovanje. V letu 2022 se lahko prijavite na:

Javni razpis za investicije v podjetništvu za razvoj, raziskave in inovacije

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil razpis za investicije v podjetništvu za ugoden kredit od 100.000 do 1.000.000 evrov z odplačilno dobo do 120 mesecev. Namenjen je podjetjem za spodbujanje zaposlitvenih možnosti, naložb v razvoj, raziskave in inovacije, za spodbujanje učinkovite rabe virov in varstvo okolja. 

Sofinanciranje sklada do višine 75 % investicije zagotavlja sredstva za gradnjo ali sanacijo poslovne enote (nakup, gradnjo, adaptacijo in rekonstrukcijo poslovnih stavb), nakup opreme in novih delovnih strojev. Mikro, malim in srednje velikim podjetjem sofinancirajo tudi nakup rabljene opreme in delovnih strojev, ki niso starejša od letnika 2016. 

Javni razpis za mikrokredite

Pri Slovenskem podjetniškem skladu se lahko 20.01.2022, 10.02.2022 in 01.03.2022 oddate vlogo na razpis za mikrokredite v znesku od 5.000 do 25.000 evrov. Namenjeni so mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije. 

Posojilo je namenjeno za financiranje naložb v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter pokrivanje stroškov in izdatkov poslovnega procesa. Cilj razpisa je financiranje projektov, ohranitev delovnih mest in ustvarjanje novih delovnih mest. Vlogo na razpis lahko vložite 01.03.2022.

Se je vaš posel znašel v težavah zaradi korona krize? Prijavite se na razpis in pridobite premostitveno posojilo ali druga sredstva za financiranje podjetništva: 

Javni razpis za kredite za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Za omilitev posledic epidemije COVID 19 se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja 25.01.2022, 25.02.2022 in 25.03.2022 prijavite na javni razpis za posojilo do 50.000 evrov. Namen ugodnega financiranja Slovenskega podjetniškega sklada je preživetje oziroma ohranitev poslovanja podjetij in ohranitev delovnih mest. 

Brezobrestni kredit boste pridobili brez stroškov odobritve in upravljanja posojil ob nižjih zavarovalnih zahtevah z ročnostjo kredita od 2-5 let. Možno je tudi koriščenje moratorija pri vračilu kredita do 6 mesecev. Kako izstopati z vašo ponudbo po korona krizi, kako do večje prepoznavnosti, novih strank in uspešnega poslovanja, preberite tukaj.

Pridobite ponudbe izvajalcev za pomoč pri razpisih

Kako do evropskih sredstev in komu so namenjena?

Evropska sredstva so namenjena vsem podjetjem v Evropski uniji v kateremkoli sektorju, ne glede na njihovo velikost. Na razpis se torej lahko prijavijo tudi večja podjetja. Kandidirajo lahko tudi zagonska podjetja. Še posebej pa podpirajo mikropodjetja, mala in srednja podjetja v okviru programov financiranja EU. 

Številnim podjetjem so evropska sredstva pomagala pri uresničevanju njihovih ciljev in projektov. Vsako leto iz evropskih skladov črpa finančna sredstva približno 200.000 podjetij. Mnogim so prav spodbude v obliki povratnih ali nepovratnih sredstev omogočile preboj v tujino in širitev dejavnosti na tuje trge. Odrežite del evropske pogače tudi vi in poiščite ustrezen razpis za vaše podjetje in vašo dejavnost. 

Podjetja, ki se ukvarjajo z inovacijami in raziskavami, lahko sodelujejo v posebnih programih in pri drugih virih. Obzorje Evropa je glavni program financiranja raziskav v Evropski uniji, pri katerem lahko vložijo vlogo na razpis. Pridobijo lahko finančne spodbude za svoje raziskovalne projekte na različnih področjih.

Če vaše podjetje izvaja projekte, s katerimi se podpirajo interesi EU ali opravlja dejavnost, s katero prispevate k izvajanju programa ali politike EU, lahko kandidirate za nepovratna sredstva. Sodelujete lahko tudi v postopku za oddajo javnih naročil s prijavo na javni razpis. Interesenti za obsežna javna naročila se prijavijo na razpis v okviru programov Galileo, Copernicus, ITER itd.

Prednostna naloga kohezijske politike EU je podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem v manj razvitih pokrajinah. S prijavo na razpis kandidirajo za sredstva, ki jim bodo v pomoč pri rasti podjetništva in ustvarjanju delovnih mest v šibkeje razvitih regijah. Namen naložb je zmanjšanje razlik v razvitosti med evropskimi regijami, zmanjšanje revščine in socialne izključenosti, vključevanje in prehod na nizkoogljično gospodarstvo.  

Podjetja podajo vlogo na razpis za različne oblike financiranja oziroma spodbujanja podjetništva: poslovna posojila, jamstva, lastniško financiranje, mikrofinanciranje in tvegani kapital. Več informacij o tem, kako do evropskih sredstev dobite tu.

Koliko stane pomoč pri prijavi na razpis?

Cena za storitev svetovanje in pomoč pri prijavi na razpis je odvisna od več faktorjev, predvsem od obsega naročenih storitev in zahtevnosti razpisa. Naročite lahko pripravo projektne priprave »na ključ«. To pomeni da vam ponudnik storitev na podlagi vaših vsebinskih usmeritev pripravi celotno projektno pripravo na razpis. To vključuje finančni načrt, pripravo dokumentacije in oddajo prijavnice, definira in določijo se tudi medsebojne obveznosti ter časovni in finančni okvir. Lahko pa se odločite za naročilo le določenih delov projektne prijave.

Priprava projektne dokumentacije za prijavo na razpis do vrednosti 30.000 evrov stane okoli 300 evrov, k temu pa računajte še nagrado v višini 4 % odobrenih sredstev ob uspešnem projektu. Okvirna cena storitev pri vrednosti projekta od 30.000 do 100.000 evrov je 500 evrov, nagrada za uspeh na razpisu pa še dodatne 4 % od višine odobrenih sredstev. Informativna cena svetovanja in pomoči pri prijavi na razpis pri projektih vrednosti nad 100.000 evrov je 800 evrov. K temu pa prištejte še 2 % nagrade, če projekt uspe na razpisu. 

Cena za posamezne storitve priprave projektne dokumentacije je odvisna od obsega dela oziroma porabe delovnih ur in dogovora s ponudnikom storitev.

Ločeno lahko naročite pripravo razpisne dokumentacije, pomoč pri vnosu dokumentacije in izpolnjevanju prijave, pomoč pri preverjanju ponudb, pomoč pri revizijskem postopku in pomoč pri oddaji poročil. 

Na vašo željo vam lahko ponudijo tudi samo pravno, davčno ali finančno svetovanje in strokovne odgovore na vaša vprašanja. Cena ure svetovanja se giblje od 30 do 65 evrov brez DDV. Za naročnino na mesečno obveščanje o aktualnih prihajajočih razpisih boste odšteli okoli 175 evrov brez DDV. Iskanje primernega razpisa od 150 evrov dalje, predhodna preverba za prijavo na razpis 75 evrov, osnovno mentorstvo okoli 175 evrov dalje, vse brez DDV. Za celoten paket storitev boste brez DDV odšteli od 800 evrov dalje.

Preberite še: https://omisli.si/nasvet-strokovnjaka/programska-oprema/poslovni-programi-programska-oprema-za-podjetja-cene-preverjeni-ponudniki/

Kdo vam lahko pomaga pri prijavi na razpis?

Potrebujete nasvet, pomoč ali posredovanje pri prijavi na javni razpis in pri pripravi potrebne dokumentacije? Ob obilici aktivnosti, ki jih podjetja izvajajo za učinkovito vodenje podjetja in trženje svoje dejavnosti, je težko redno slediti aktualnim razpisom za razpoložljiva sredstva, ki bi jih lahko koristili za vašo dejavnost. Zato je za prijavo na razpis priporočljivo najeti strokovnjaka z izkušnjami na tem področju. Na spletu lahko za pomoč pri prijavi na razpis izberete enega od sledečih ponudnikov:

APS Group d.o.o., Comatus Poslovno svetovanje Gregor Srdarev s.p, Tiko Pro d.o.o., Data d.o.o., Podjetniško in poslovno svetovanje Jadranka Golob s.p., ORA Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o., Sašas Pro Izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Poslovne storitve Majda Pal s.p., Koda d.o.o., Comnet Global Posredovanje in poslovne storitve d.o.o., Hrm Poslovno svetovanje Roman Klarič s.p., Plus Poslovno svetovanje Natalija Kunstek s.p., Podjetniško in poslovno svetovanje Simona Brlogar s.p., Tmconsulting Storitve in svetovanje d.o.o., Poslovno svetovanje in storitve, Iztok Kadunc s.p., Pann d.o.o.,

in

Replika Pro d.o.o., Mags Poslovne storitve Andreja Prelc s.p., Poslovno svetovanje Sonja Arandjus s.p., Espri Agencija za podjetništvo in vodenje d.o.o., ZRS Bistra, Podjetniško in poslovno svetovanje Create-R Robert Celestina s.p., TIBITO poslovne storitve d.o.o., AP Projekt d.o.o., Consulta.si, Legalis d.o.o., Bonum 9 d.o.o., Podjetniški projektni center Ana+, Poslovne storitve Metka Glas s.p., Apres Družba za prestrukturiranje d.o.o., Avtenta d.o.o., Equilibrio Ines Ladinik s.p., Javna razvojna agencija JARA, Poslovno Svetovanje Viktor Kovačič s.p.,

ter 

Atol d.o.o., B.o.n.n., Družba za poslovno svetovanje, d.o.o., MK projekt d.o.o., Posredništvo in poslovne storitve Nataša Sokač s.p., Zelda group storitve in svetovanja d.o.o., Elmarkt d.o.o., JHP projektne rešitve d.o.o., Adesco d.o.o., Contall d.o.o., Vouk d.o.o., Vinibis AL d.o.o., Geida d.o.o., Poslovno Svetovanje, Cene Zdouc s.p., Vike d.o.o., Solvit poslovne rešitve d.o.o., Nummus d.o.o., SR Invest d.o.o., Tanja Hočevar s.p. poslovno svetovanje, Altros poslovno svetovanje Patrik Zupančič s.p., Poslovne storitve Barbara Kepic s.p., Poslovno svetovanje Dušan Uršič, Saša inkubator d.o.o., Podjetniško in poslovno svetovanje Črt Valentinčič s.p. in drugi.

Ne veste, koga bi izbrali?

Ste vedeli, da pri nekaterih ponudnikih naročniki ne nosijo nobenega tveganja? Pri nekaterih lahko izkoristite ponujeno možnost, da jim njihovo storitev plačate le v primeru, če vaša vloga na razpisu uspe in so vam finančna sredstva odobrena. 

Pri izbiri pravega ponudnika za pomoč pri prijavi na razpis vam lahko pomagamo mi na: https://omisli.si/razpis/. Zaupajte nam in našim strokovnjakom in nas kontaktirajte. Povečajte svoje možnosti za pridobitev evropskih sredstev in sredstev slovenskih skladov za povratna in nepovratna sredstva. Prijavite se na razpis, pridobite sredstva, razvijte svoj potencial in suvereno konkurirajte večjim podjetjem. 

Pridobite ponudbe izvajalcev za pomoč pri razpisihocena bralcev
5 od 1

Add a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja