Revija Nasvet strokovnjaka

Revizija: Cena, pogosta vprašanja in preverjeni revizorji

revizor

Kazalo

ocena bralcev
4.7 od 3

Mnogi se ne zavedajo, da revizija ni nujno zastrašujoč in negativen proces, ampak lahko vaši organizaciji prinese veliko pozitivnega in vam omogoči še bolj uspešno delovanje v prihodnosti. Naloga revizorja je izdelati revizijsko mnenje, kjer navede vse ugotovitve, vključno s pomanjkljivostmi, ter predlaga, kako bi lahko poslovanje še dodatno izboljšali. Če potrebujete revizorja, vas zagotovo bega ogromno vprašanj.

Da boste pravočasno ujeli zanesljivega ponudnika, si lahko pomagate z Omisli.si. Tako boste prihranili ogromno časa in denarja, ki bi ga sicer izgubili z iskanjem ponudnika na lastno pest. Tukaj so namreč na enem mestu zbrani vsi preverjeni in ocenjeni ponudniki, ki vas ne bodo razočarali. Vse o cenah, različnih storitvah revidiranja in najpogostejših vprašanjih pa najdete v spodnjem članku.

REVIZIJA: Povprečna cena za revizijo

25-150 €/h

Pridobite ponudbe preverjenih servisov za revizijo

Revizija: Cena za revidiranje ter ceniki

Cene za revidiranje ni najlažje odločiti, saj je odvisna od različnih dejavnikov. Ponavadi se oblikuje glede na izkušenost revizorja, odvisna pa je tudi od vrste poročila o revidiranju, velikosti, kompleksnosti in dobičkonosnosti naročnika. Ceno urne postavke za revizijo sicer določajo Smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, ki so objavljene na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo, vendar ni nobena redkost, če se jih revizijske družbe ne držijo. Na slovenskem trgu je namreč v zadnjih letih moč opaziti izrazit trend padanja cen revizijskih storitev. Kakšna bo končna cena revizije glede na vaše želje, boste najbolj natančno izvedeli, če oddate povpraševanje. Okvirne cene segajo vse od 25 pa do 150 €/h, v nekaterih specifičnih primerih tudi veliko več (ali manj). Ko se boste s ponudnikom natančno dogovorili glede storitve, ki jo želite, vam bo znal razložiti tudi, koliko časa in znanja je potrebnega za izvajanje revidiranja. Na ceno vpliva tudi stopnja odgovornosti, davki in morebitne dajatve ter stroški, ki nastanejo ob izvajanju tovrstne storitve. Ponavadi imajo revizijske družbe opredeljen odzivni čas – če želite krajši odzivni čas, se lahko cena poviša tudi do 50 %.

Kot omenjeno, ima velik vpliv na ceno izkušenost osebe, ki bo opravljala storitev revidiranja. V Smernicah za oblikovanje cen revizijskih storitev je navedeno naslednje:

 • za sodelavca pri nalogi naj bi odšteli od 40 do 60 €/h
 • za pooblaščenega ocenjavalca naj bi odšteli od 75 do 110 €/h
 • za vodjo skupine za ocenjevanje naj bi odšteli od 110 do 150 €/h
Revizija Cena
Revizija računovodskih izkazov 25-110 €/h
Notranja revizija 35-150 €/h
Revizija poslovanja 50-140 €/h
Preizkušanje računovodskih izkazov 25-110 €/h

Najboljši revizorji v Sloveniji

TOP 10 najbolj iskanih revizorjev

Če menite, da vam ljubi revizor manjka na seznamu, mu/jim posredujte to povezavo, da bi ga lahko predlagali strankam, ki iščejo njegove storitve.


Revizija računovodskih izkazov pravnih oseb

Revizija računovodskih izkazov je ena najbolj poznanih vrst revidiranja, ki jo izvaja zunanji revizor. Vključuje preverjanje in ocenjevanje sestave računovodskih izkazov in ustreznosti vhodnih podatkov. Revizor presodi primernost uporabljenih računovodskih usmeritev in okvirja računovodskega poročanja. Na podlagi tega poda objektivno in neodvisno mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov. Tovrstno storitev potrebujete v primeru, da ste zakonsko zavezani k objavi revidiranih računovodskih izkazov, kar je odvisno od pravnega okvirja, ki mu pripada vaša organizacija. Revizija računovodskih izkazov je, kot že samo ime pove, namenjena pravnim osebam, kamor spadajo gospodarske družbe, zavodi, društva, organi in organizacije, ki imajo status pravne osebe. Stala vas bo od 25 do 110 €/h, odvisno od izkušenosti revizorja.

Preverite tudi: RAČUNOVODSKI SERVIS: CENE IN PREVERJENI RAČUNOVODSKI SERVISI

Revizija računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov

Tudi pri reviziji računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov gre za preverjanje metod in podatkov, ki so bili uporabljeni pri sestavljanju računovodskih izkazov. Revizor na podlagi tega izrazi mnenje o objektivnosti informacij. Storitev je namenjena proračunskim uporabnikom, kot so javni skladi, vzgojno-izobraževalne ustanove, občine, državne agencije, inštituti, zbornice … Revizija mora biti opravljena v skladu s splošno sprejetimi načeli in smernicami, način in obseg dela se določi glede na značilnosti posameznega naročnika. 

Notranja revizija

Notranja revizija podjetju pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim ocenjevanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije. Za marsikoga notranja revizija predstavlja nujno zlo, pa ni treba, da je tako. Vašemu podjetju lahko prinese tudi veliko dobrega in vam omogoči še boljše delovanje v prihodnosti. Za to pa je ključnega pomena  dobro sodelovanje med revizorjem in poslovodstvom. Gre namreč za objektivno svetovanje z namenom izboljšanja delovanja organizacije in seveda tudi odpravljanja pomanjkljivosti. Notranji revizor bo opravil pregled vaše organizacije in potrdil oziroma zavrgel sum, da nekaj v vaši organizaciji ne deluje tako, kot bi moralo. Dober notranji revizor se lahko izkaže kot dober svetovalec, ki vam s pomočjo strokovnih in objektivnih nasvetov na hiter in učinkovit način pokaže pot do (še) večjih uspehov ter uresničitve vaših ciljev.

Dober revizor se lahko izkaže kot odličen svetovalec, ki vam pomaga do uresničevanja ciljev.

Preverite tudi: DAVČNI SVETOVALEC: CENE IN PREVERJENI DAVČNI SVETOVALCI

Lahko ste popolnoma brezskrbni, saj bo notranji revizor pravočasno zaznal morebitne napake in vam jih pomagal odpraviti. Njegova naloga je spremljati in ocenjevati vzpostavljene notranje kontrole in upravljanje tveganj, preverjanje zakonitosti poslovanja ter pomoč pri izboljševanju poslovanja. Notranji revizor svoje delo opravlja na vseh področjih, tudi na računovodskem. Izvajanje notranjih revizij je lahko tudi zakonsko določena, sicer pa se zanje ponavadi odločite takrat, ko vas zanima, ali poslovanje vaše organizacije ustrezno spremljate in nadzorujete, kje prihaja do napak ter kako jih odpraviti. Notranja revizija je torej namenjena družbam in proračunskim uporabnikom, ki so zakonsko obvezani, da vzpostavijo notranje-revizijsko funkcijo, vodstvu družb in javnih zavodov kot pomoč pri izboljševanju uspešnosti in lastnikom podjetij za neodvisno kontrolo poslovanja družb. Zanjo boste predvidoma odšteli od 35 do 150 €/h.

Druge revizije ali revidiranju sorodni postopki

Revizija v postopku stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave

Za tovrstno storitev revidiranja se odločite, če ste v postopku uvedbe prisilne poravnave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in zato potrebujete revizijo računovodskih izkazov. Revizor mora preučiti tveganje, da predpostavka o delujočem podjetju ni ustrezna in v tem primeru za to pridobiti ustrezne revizijske dokaze. Preveriti mora postavke v bilancah, poslovne knjige, dokumentacijo in delovanje notranjih kontrol, ugotoviti obstoj in lastništvo sredstev, revidirati poročilo o finančnem položaju … Na koncu seveda poda mnenje.

Ustanovitvena revizije

Namen ustanovitvene revizije je ugotoviti pravilnost ustanovitvenih postopkov in vrednotenja stvarnih vložkov pri ustanavljanju podjetij. O opravljeni ustanovitveni reviziji pooblaščeni revizor izda poročilo. Pri tem mora upoštevati mednarodne standarde revidiranja, ki se nanašajo na revidiranje računovodskih izkazov. Za tovrstno storitev revidiranja se odločite, če ste v postopku ustanavljanja družbe s stvarnimi vložki in potrebujete ustanovitveno revizijo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

Revizija za potrebe statusnih sprememb

Razlog za preoblikovanje je ponavadi želja po izboljšanju poslovanja, to pa se lahko naredi z različnimi materialnimi statusnimi preoblikovanji. O statusnem preoblikovanju govorimo, ko gospodarska družba z istimi delavci in sredstvi spremeni pravnoorganizacijsko obliko, njena dejavnost pa ostane ista. Preoblikuje se lahko z združitvijo, delitvijo ali prenosom premoženja, revizorjeva naloga pa je, da zagotovi pravno korektno izvedbo preoblikovanja. Kadar pride do združitve ali delitve, revizor izdela poročilo in presodi, ali je menjalno razmerje z morebitnimi denarnimi doplačili ustrezno. Pri prenosu premoženja revizor naredi poročilo z zaključnimi računovodskimi izkazi, nato se sredstva in dolgovi prenesejo na prevzemnika.

Revizije namenske porabe sredstev

Javni interes zahteva v javnem podjetju preverjanje namenske porabe javnih sredstev in gospodarnost trošenja. Revizijo javne porabe opravlja državni revizor v okviru računskega sodišča, ki je pristojna neodvisna insituticija za revidiranje javnega sektorja. Namen ciljno usmerjene revizije namenske porabe sredstev je torej preveriti zakonitosti, namenske porabe in ocene gospodarnosti porabe proračunskih sredstev.

Review: Preizkušanje računovodskih izkazov

Preizkušanje podatkov računovodskih izkazov pomeni testiranje posameznih postavk, ki so izkazane v računovodskih poročilih. Ta faza se opravlja, ko so izdelani računovodski izkazi (od februarja do junija za preteklo leto). Revizor izda poročilo z omejenim zagotovilom o morebitnih pomembnih prilagoditvah predloženih računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali drugim sprejetim okvirjem računovodskega poročanja.

Preverite tudi: PROGRAMSKA OPREMA ZA PODJETJA (POSLOVNI PROGRAMI): CENE, PREVERJENI PONUDNIKI IN KAJ SPLOH POTREBUJETE ZA POSLOVANJE?

Performance audit: Revizija poslovanja

Revizija poslovanja oziroma performance audit je neodvisno in objektivno preučevanje učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti naročnika. Revizor poda mnenje o gospodarnosti in učinkovitosti pri pridobivanju in porabi sredstev ter uspešnosti pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev, prav tako ugotavlja, ali obstajajo možnosti za izboljšavo. Učinkovitost se nanaša na najboljše razmerje med uporabljenimi sredstvi in doseženimi rezultati, gospodarnost pa pomeni pravočasno zagotavljanje primerno kvalitetnih in cenovno ugodnih sredstev v primerni količini. Revizija poslovanja vas bo predvidoma stala od 50 do 140 €/h.

Pogosta vprašanja in odgovori glede revizije

Kdo lahko opravi revizijo?

Revizije ne more opravljati kdorkoli, poklic revizorja je zakonsko urejen in reguliran. To pomeni, da država z zakonskimi določbami opredeli pogoje za podelitev dovoljenj tistim, ki lahko izvajajo obvezne revizije. Revizijo lahko opravijo samo revizijske družbe, v imenu le-teh pa osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Revizijska mnenja, ki jih izdaja revizor, morajo sovpadati s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi standardi revidiranja. Kdo pa sploh lahko postane revizor? Pooblaščeni revizor mora doseči visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri. Pridobiti mora certifikat za revizorja in uspešno opraviti strokovni izpit za pooblaščenega revizorja na Slovenskem inštitutu za revizijo. Vsa znanja, ki jih pridobi na inštitutu, seveda kasneje nadgradi s splošnimi in posebnimi strokovnimi znanji s področja računovodstva, revizije, poslovnih financ, organizacije … Revizor je lahko le nekdo, ki ga odlikujejo sposobnost logičnega razmišljanja, smisel za računanje, koncentracija, natančnost in sposobnost dobrega ustnega ter pisnega izražanja.

S čim se ukvarja Slovenski inštitut za revizijo? 

Slovenski inštitut za revizijo je polnopravni član IFAC vodilne svetovne organizacije revizorjev in vseh računovodskih strokovnjakov, ki izdajajo številne mednarode standarde. Slovenski inštitut za revizijo ni aktiven le na domačem strokovnem področju, ampak tudi v tujini. Je član strokovnih mednarodnih organizacij, kot so Mednarodno združenje računovodskih strokovnjakov, Zveza evropskih revizorjev in Svet za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti. Sestavlja ga več organov, med drugim svet, revizijski svet, strokovni svet in direktor. S čim vse se ukvarja Slovenski inštitut za revizijo?

 • Sprejema slovenske prevode in objavlja računovodske standarde, poslovnofinančne standarde, pravila notranjega revidiranja, pravila revidiranja informacijskih sistemov, pravila ocenjevanja vrednosti
 • Določa strokovna znanja, ki so potrebna za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
 • Organizira izobraževanja, skrbi za preizkuse strokovnih znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
 • Opravlja nadzor nad kakovostjo dela pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti
 • Odloča o izdaji dovoljenj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
 • Določa strokovna znanja in izkušnje, potrebna za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor, preizkušeni računovodja, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni revizor informacijskih sistemov in preizkušeni davčnik
 • Za vse naštete nazive organizira tudi strokovno izobraževanje, izvaja preizkuse znanj in izdaja potrdila o strokovnih znanjih
 • Vodi register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti in drugih oseb, ki so pridobile zgoraj naštete strokovne nazive

Koliko stane revizija?

Cena revizije je v veliki meri odvisna od izkušenosti revizorja, nanjo pa vplivajo tudi vrsta poročila o revidiranju, velikost, kompleksnost in dobičkonosnost naročnika. Revizijske družbe naj bi se sicer držale Smernic za oblikovanje cen revizijskih storitev, ki so objavljene na spletni strani Slovenskega inštituta za revizijo, vendar v različnih revizijskih družbah prihaja do odstopanj. V zadnjih letih cene revizijskih storitev padajo, a kljub temu lahko segajo vse od 25 pa do 150 €/h, v nekaterih primerih celo več. Natančno ceno je težko določiti, saj je odvisna od primera do primera. Kakšna bi bila natančnejša cena v vašem primeru, boste najhitreje izvedeli, če oddate povpraševanje pri različnih ponudnikih.

Z njimi se boste dogovorili, kakšno storitev potrebujete, na podlagi vsebine, obsega in kakovosti storitev pa boste določili končno urno postavko. Izvajalec bo ocenil, koliko časa, znanja in izkušenj bo potrebnih za delo. Na določanje cene vpliva tudi odgovornost, ki je potrebna za tovrstno storitev, in pa davki ter morebitni stroški, ki bi nastali ob izvedbi.  Da se izognete nejasnostim glede plačila, se boste s ponudnikom glede cene vnaprej dogovorili v pogodbi o sprejemu naloge ocenjevanja vrednosti. Kot navajajo Smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev, velja, da se za čas dela šteje tudi čas prevoza, najmanjša obračunska enota pa je pol ure. Če gre za nadpovprečno zahtevne storitve revidiranja ali pa v primeru, da želite krajši odzivni čas, se lahko cena poviša tudi do 50 %. Izkušenost revizorja je eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na določanje cene. Za sodelavca pri nalogi boste odšteli od 40 do 60 €/h. Pooblaščeni ocenjavalec vas bo stal od 75 do 110 €/h, vodja skupine za ocenjevanje pa od 110-150 €/h.

 • Revizija računovodskih izkazov: 25-110 €/h
 • Preizkušanje računovodskih izkazov: 25-110 €/h
 • Notranja revizija: 35-150 €/h
 • Revizija poslovanja: 50-120 €/h

S čim se ukvarja revizor? 

Revizor ponavadi dela v pisarni revizijske ali gospodarske družbe in zanjo opravlja revizijo. Dela na več področjih, kot so bančna, državna, davčna, zadružna ali revizija informacijskega sistema, računovodstvo in finance, prisoten je tudi v primeru suma o prevari ali nelikvidnosti podjetja. Njegova naloga je, da izdela revizijsko mnenje v obliki poročila, kjer navede vse ugotovitve revizije. Opozori vas na pomanjkljivosti in predlaga, na kakšen način bi lahko izboljšali poslovanje ter se v bodoče izognili nepravilnostim. Revizor bo vse postopke revidiranja tudi dokumentiral in poskrbel za redna strokovna izobraževanja ter ustrezno strokovno literaturo.

Delo revizorja mora potekati v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi revizijskimi standardi, s čimer prispeva k verodostojnosti predstavitve poslovnih rezultatov gospodarske družbe. Revizor hkrati tudi preiskuje računovodske izkaze glede na ustrezne in zanesljive dokaze, ki so zbrani med revidiranjem. Revidira obstoj in delovanje notranjih kontrol, izračunava knjigovodske vrednosti delnic, preverja usklajenost poročil in obvestil s stanji v poslovnih knjigah ter usklajenost naložb. Delo poteka za računalnikom, vključuje pa delo z računovodskimi poročili, temeljnimi in pomožnimi poslovnimi knjigami ter revizijskimi priročniki, še bolj pomembno pa je, da revizor natančno spremlja Uradni list RS.

Kateri so najboljši revizorji?

Nekateri ponudniki, ki imajo dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, so Auditing revizijske storitve, Promotiv d.o.o., AA REVIZIJA d.o.o., ACAM d.o.o., ABECEDA – REVIZIJSKA DRUŽBA, d.o.o., AD – AUDIT d.o.o., ADAKTA d.o.o., Trbovlje, AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. Ptuj, BDO Revizija d.o.o., BGS – REVIZIJA d.o.o., CONSTANTIA PRIMIA d.o.o., BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., ERNST & YOUNG d.o.o., GM REVIZIJA, d.o.o., Grant Thornton Audit d.o.o., GSS d.o.o., IN REVIZIJA d.o.o., Ljubljana, PricewaterhouseCoopers d.o.o., …


REVIZORJI se brezplačno vpišite tukaj

posredujemo vam stranke ?
največ strank v SLO ?
brezplačen vpis ?


… PROBITAS ALPEN – ADRIA AUDIT d.o.o., PRC d.o.o., MAZARS d.o.o., M – REVIZIJA IN SVETOVANJE, d.o.o., PIT Leitner d.o.o., PROSPERUS d.o.o., ECUM RRF d.o.o., RIPRO, d.o.o., Velenje, REVISTO d.o.o.,  REVIDERA d.o.o., RUTINA d.o.o., RÖDL & PARTNER d.o.o., S&S REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., STONIK d.o.o., UHY d.o.o., VALUTA d.o.o., RE-MEMBER d.o.o., RESNI d.o.o.

Če iščete kvalitetnega in zanesljivega revizorja, vam priporočamo, da se obrnete na Omisli.si/racunovodstvo. Tukaj so zbrani vsi preverjeni in ocenjeni ponudniki, ki vas ne bodo razočarali. Preprosto oddajte povpraševanje in prejeli boste več ponudb, med katerimi lahko potem izbirate. Na tak način boste prihranili ogromno časa in denarja ter se izognili morebitnemu razočaranju. Z iskanjem ponudnika v lastni režiji ne boste zapravili le ogromno časa, ampak se izpostavili tudi tveganju, da izberete ne preveč kakovostnega revizorja. Navsezadnje je izjemnega pomena, da je ponudnik zanesljiv in vam prinese zadovoljive rezultate.

Revidiranje ali revizija – v čem je razlika? 

Revidiranje v glavnem pomeni popravljalno poznejše nadziranje, s katerim se ukvarjajo organi, ki niso organizacijsko vključeni v nadzirano poslovanje. Vključuje oblikovanje in ovrednotenje dokazov o trditvah v zvezi s predmetom nadziranja ter poročanje o ugotovitvah. Na podlagi tega se potem ustrezno ukrepa. Revizija pa je posamezen posel revidiranja pri določeni organizaciji z namenom, ki naj bi vodil do izsledkov (revizija računovodskih izkazov, revizija poslovanja, revizija skladnosti s predpisi…).

Kaj je to notranja revizija? 

Notranja revizija je nepristransko svetovanje in dajanje zagotovil z namenom izboljšanja  delovanja organizacije in odpravljanja morebitnih pomanjkljivosti ter napak. S pomočjo sistematičnega ocenjevanja, ki se izvede v okviru notranje revizije, lahko organizacija hitreje in bolj učinkovito uresničuje svoje cilje. Kljub temu izraz notranja revizija na prvi pogled za marsikoga deluje nekoliko zastrašujoče in ima določen negativen prizvok. Vendar je v resnici vse prej kot to. Če poenostavimo, notranji revizor naredi preventivni pregled vaše organizacije in vas po potrebi pošlje k specialistu. Ta potrdi ali zavrže sum, da določen sistem v vaši organizaciji ne deluje. Oziroma v nasprotnem primeru, da vse deluje tako, kot bi moralo.

Notranji revizor ni tam, da bi načrtno iskal napake, ampak bolj zato, da bi delovanje organizacije izboljšal in ji dodal vrednost. Dojemate ga lahko tudi kot svetovalca, ki je lahko ključ do vašega poslovnega uspeha. Notranji revizor bo namreč poskrbel za revidiranje procesov, postopkov in ciljev v organizaciji na način, da vsem nivojem poslovodstva nudi objektivne in strokovne nasvete, ki vam utirajo pot do izboljšav. Usposobljen notranji revizor vam lahko doprinese ogromno strokovnega znanja, prav tako pa tudi občutek brezkskrbnosti. Lahko vam namreč zagotovi, da bodo morebitne pomanjkljivosti pod njegovim budnim očesom pravočasno zaznane in odpravljene.

Kaj je revizija?

Revizija je posamezen posel revidiranja z namenom, ki naj bi vodil do izsledkov. Na primer revizija računovodskih izkazov, revizija poslovanja, revizija skladnosti s predpisi…). Gre za objektivno in neodvisno zbiranje dokazov o podanih trditvah, zbranih v računovodskih izkazih ali drugih predmetih revidiranja. Revizijo izvajajo pooblaščeni revizorji, ki izdajo revizijsko mnenje, ki mora biti v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi standardi revidiranja. Namen revizije je ugotoviti točnost in verodostojnost informacij, ki jih predmet revidiranja vsebuje. To pomeni, da so poslovni dogodki točni, da so bili pravilno evidentirani, da so v računovodskih izkazih pravilno predstavljeni in da pripadajo revidirani družbi.

Revizorji revidirane informacije bodisi potrdijo bodisi opozorijo na morebitne pomanjkljivosti in predlagajo, kako situacijo izboljšati. Revizor ni poklic, ki bi lahko opravljal kdorkoli, prav tako je zelo pomembno, da svoje delo opravlja kvalitetno in strokovno. Gre za poklic, ki je zakonsko urejen; država z zakonskimi določbami opredeli pogoje, ki jih mora revizor za pridobitev naziva tudi izpolnjevati. Pomembno je, da izberete zanesljivega revizorja, ki ve, kaj počne, in vam lahko marsikaj tudi doprinese. Revizor mora biti izjemno natančen, motiviran, strokovno podkovan in seveda izkušen. Imeti mora dober smisel za računanje in logično mišljenje.

Pridobite ponudbe preverjenih servisov za revizijo
ocena bralcev
4.7 od 3

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno