EKO SKLAD: Spodbude in posojila za energetsko učinkovitost in ogrevanje 2024

Kazalo

ocena bralcev
5 od 1

V tem članku smo predstavili pregled aktualnih subvencij Eko sklada, ki so na voljo fizičnim osebam v letu 2024. Eko sklad ponuja različne možnosti za znižanje stroškov za ogrevanje, kot npr. toplotna črpalka, in za hlajenje doma ter spodbuja uporabo obnovljivih virov energije.

Ogrevanje, toplotna črpalka in prezračevanje

Eko sklad ponuja različne subvencije za ogrevanje, ki spodbujajo uporabo energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov ter prehod na obnovljive vire energije. Nekatere od teh subvencij vključujejo:

Subvencije za nakup in vgradnjo toplotnih črpalk, naprav na obnovljive vire energije, subvencije za izboljšanje toplotne izolacije, subvencije za prehod na bolj energetsko učinkovite sisteme ter subvencije za solarne sisteme.

Dne 12. aprila 2024 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavil nov Javni poziv 72OB24 v Uradnem listu RS št. 32/2024, ki je namenjen kreditiranju okoljskih naložb občanov. Ta poziv omogoča pridobitev kredita Eko sklada po še ugodnejši fiksni obrestni meri 1 % za naslednje ukrepe: vgradnjo učinkovitih sistemov ogrevanja, prezračevanja in priprave tople vode, uporabo obnovljivih virov energije, proizvodnjo in hrambo električne energije ter druge okoljske naložbe. Drugi pogoji ostajajo podobni kot pri prejšnjih javnih pozivih, razen najvišjega zneska kredita, ki znaša do 100.000 EUR na posamezno vlogo. Eko sklad spodbuja vlagatelje, da vloge oddajo prek portala E-Uprava, kar omogoča hitrejšo obdelavo vlog. Eko sklad subvencij na IR panele ne priznava.

Kaj krijejo eko sklad subvencije za ogrevanje – toplotna črpalka in peči

Subvencije Eko sklada pokrivajo širok spekter energetskih ukrepov, namenjenih izboljšanju energetske učinkovitosti in trajnostni rabi virov energije v stavbah. Med njimi so obnova stavb, izolacija fasade, strehe in tal, optimizacija ogrevanja, vgradnja prezračevanja z rekuperacijo, solarni ogrevalni sistemi, toplotna črpalka, menjava oken, strešna dela, menjava vodovodnih cevi ter vgradnja ogrevalnih naprav na biomaso. Subvencije so lahko odvisne od vrste del in znašajo lahko do določenega odstotka investicije ali določenega zneska na kvadratni meter.

Vrsta del Subvencija eko sklada
Obnova stavb Do 50 % priznanih stroškov
Izolacija fasade Do največ 12 € / m2 oziroma do največ 20 % vrednosti naložbe
Izolacija kleti, tal, stropa ali strehe Največ 12 € / m2 oz. do 20 % vrednosti naložbe
Optimizacija ogrevanja v večstanovanjski stavbi Do 20 % priznanih stroškov, oz. do 40 € / ogrevano telo
Prezračevanje z rekuperacijo Od 300 € do 2.000 € oz. do največ 20 % naložbe
Solarni ogrevalni sistemi 30 % vrednosti naložbe, oz. največ 300 € / m2
Toplotna črpalka Od 1.000 € do največ 5.000 € oz. od 20 % do 50 % vrednosti naložbe
Okna Do 20 % vrednosti naložbe oz. največ 150 € / m2
Streha – menjava kritine Do 85 % priznanih stroškov, oz. od 20.000 €
Menjava vodovodnih cevi Od 20.000 € na naložbo

Kaj je Eko sklad in kaj pomeni za ogrevanje?

Eko sklad je javni okoljski sklad, ustanovljen v Sloveniji, ki deluje pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Njegova glavna naloga je spodbujanje trajnostnega razvoja ter zmanjševanje vplivov na okolje s finančno podporo projektom in ukrepom, ki prispevajo k varstvu okolja, izboljšanju energetske učinkovitosti ter uporabi obnovljivih virov energije. Mednje spadajo ogrevanje, prezračevanje, toplotna črpalka in mnogi drugi. Eko sklad nudi različne programe subvencij, ugodnih kreditov in drugih finančnih spodbud za različne segmente prebivalstva in gospodarstva, ki želijo izvajati projekte zmanjševanja porabe energije, povečanja energetske učinkovitosti ter uporabe obnovljivih virov energije. S temi ukrepi Eko sklad prispeva k trajnostnemu razvoju in zmanjševanju ogljičnega odtisa države.

Toplotna črpalka – ogrevanje

Eko sklad ponuja subvencije in ugodne kredite za nove vgraditve toplotnih črpalk, ki so okolju prijazna alternativa fosilnim gorivom. Te naprave izkoriščajo obnovljive vire energije, kot je zemeljska toplota, zrak ali voda, za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. S subvencijami do 50% investicije ali do 5.000 EUR lahko lastniki domov zmanjšajo stroške ogrevanja in emisije toplogrednih plinov.

Toplotne črpalke, ki jih financira Eko sklad za ogrevanje
Toplotna črpalka je energetsko učinkovit sistem, katerega finančno subvencionira Eko sklad.

Ogrevanje na peči in kotle

Eko sklad spodbuja tudi uporabo peči na lesno biomaso, ki je ugodna in okolju prijazna rešitev za ogrevanje. Subvencije za peči na pelete ali lesene polena lahko pokrijejo do 50% investicije ali do 4.000 EUR. S krediti za celovito energetsko sanacijo stavb pa je mogoče pokriti stroške prenove ogrevalnega sistema, izolacije fasade, oken in vrat ter drugih ukrepov, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost doma.

Subvencija za kurilne naprave na lesno biomaso znaša od 2.000 do 5.000 EUR, pri čemer znaša največ do 60 % priznanih stroškov naložbe.

Obrestna mera in subvencija za ogrevanje na peči in kotle

Obrestna mera kredita znaša trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Odplačilna doba je največ 10 let (v primeru treh ali več ukrepov do največ 20 let). Zavarovanje kredita je s plačilom zavarovalne premije.

Kurilne naprave na lesno biomaso so sodobne naprave, ki se bistveno razlikujejo od klasičnih. Zagotavljajo visoke izkoristke, udobno rabo, ekonomično porabo goriva, dolgo življenjsko dobo ter minimalne emisije škodljivih snovi v okolje.

Subvencija za kurilne naprave na lesno biomaso se dodeli glede na priznane stroške naložbe:
– Do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar največ 2.000 EUR, če nova naprava ne nadomešča stare.
– Do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar največ 4.000 EUR, za zamenjavo stare naprave v občinah brez Odloka o načrtu za kakovost zraka.
– Do 60 % priznanih stroškov naložbe, vendar največ 5.000 EUR, za zamenjavo stare naprave v občinah z Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Priznani stroški za ogrevanje na peč vključujejo

– Kurilno napravo na lesno biomaso.
– Priključek za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter dimnik.
– Zalogovnik za gorivo, transportni in varnostni sistem, krmilne opreme, vodni toplotni zbiralnik, sanitarne toplotne črpalke.
– Ostali stroški, povezani z izvedbo naložbe, vključno z nakupom in vgradnjo elementov razvoda ogrevalnega sistema in ogreval.

Kotli in centralno ogrevanje

Eko sklad nudi ugodne kredite in subvencije za vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso, ki so primerni tako za posamezne stanovanjske stavbe kot tudi za večstanovanjske stavbe. Subvencija se lahko dodeli za nakup in vgradnjo nove naprave ali za zamenjavo stare naprave, povezane na centralno ogrevanje, z novim kotlom na lesno biomaso.

Kotli na lesno biomaso so učinkoviti in omogočajo različne načine kurjenja, kot so polena, sekanci ali peleti, odvisno od izbire uporabnika. Sodobni sistemi delujejo z elektronsko regulacijo, ki nadzoruje zgorevanje in zagotavlja optimalno ogrevanje ter minimalne emisije.

Izolacija in okna – prezračevalni sistemi

Eko sklad nudi subvencije za izboljšanje izolacije in menjavo starih oken ter vrat z energetsko varčnimi. Dobra toplotna izolacija fasade je ključnega pomena za energetsko učinkovitost doma, saj zmanjšuje toplotne izgube pozimi in pregrevanje poleti. Subvencije za fasadno izolacijo lahko pokrijejo do 25% investicije ali do 18.000 EUR. Zamenjava starih oken in vrat z energetsko varčnimi lahko prav tako pomembno prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub in povečanju udobja bivanja. Subvencije za ta ukrep lahko pokrijejo do 20% investicije ali do 2.500 EUR.

Subvencije za okna, prezračevanje in inštalacije prezračevanja

Na spletni strani Eko sklada je na voljo seznam različnih spodbud za prebivalstvo, ki so namenjene izolaciji in oknom. Te spodbude vključujejo finančno pomoč pri izvedbi različnih ukrepov za energetsko učinkovitost v stanovanjskih objektih.

Med ukrepi za izolacijo so na voljo subvencije za izolacijo fasade, strehe, stropa, tal, pa tudi za izolacijo stavbnega pohištva. Eko sklad omogoča tudi pridobitev ugodnega kredita za izvedbo teh ukrepov.

Glede na okna so na voljo subvencije za menjavo starih oken z energijsko učinkovitejšimi okni ter za vgradnjo zunanjih senčil na obstoječa okna. Poleg tega lahko pridobimo tudi ugoden kredit za izvedbo teh ukrepov.

Subvencija za menjavo oken znaša do 150 EUR na kvadratni meter oz. do 20 % priznanih stroškov investicije. Zamenjava oken omogoča prihranek pri stroških za ogrevanje in hlajenje ter izboljšuje celotno energetsko učinkovitost stavbe. Eko sklad zagotavlja podporo za lesena okna, ki morajo izpolnjevati določene standarde, kot so toplotna prehodnost in trojna zasteklitev. Postopek vključuje oddajo vloge, prejem odločbe o sofinanciranju, izvedbo naložbe ter izplačilo subvencije, ki se lahko pričakuje v približno 60 dneh. Za več informacij in nasvete o učinkoviti rabi energije je na voljo spletna stran ekosklad.si, kjer lahko najdete tudi seznam okenskih izdelkov, ki ustrezajo standardom energetske učinkovitosti.

Fasada, izolacija, ogrevanje in rekuperacija

Eko sklad omogoča subvencije za nakup in montažo fasadnega sistema s toplotno izolacijo, ki izpolnjuje določene standarde. Višina nepovratne finančne spodbude lahko znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne presega 12 EUR na kvadratni meter toplotne izolacije fasade. Dodatna plast toplotne izolacije je mogoča v delu stavbe, kjer že obstaja izolacija, če izpolnjuje ustrezne standarde.

Subvencija za izolacijo fasade, strehe ali tal znaša do 20 % priznanih stroškov investicije.

Zakaj vgraditi toplotno izolacijo?

Skozi zunanje stene stavbe, streho in tla stavba izgubi kar do 75 % toplote. Z dodatno izolacijo lahko bistveno zmanjšamo toplotne izgube, izboljšamo energijsko učinkovitost, stabilnost konstrukcije in kakovost bivanja v hiši oz. stanovanju.

Priznani stroški za izolacijo fasade vključujejo

– Nakup in vgradnjo celotnega fasadnega sistema.
– Postavitev gradbenega odra.
– Odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa, vgradnjo hidroizolacije, demontažo starih okenskih polic, obdelavo špalet in vgradnjo novih okenskih polic.

Razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije mora biti doseženo:
– Za izolacijo fasade λ/d ≤ 0,230 W/m²K.
– Za izolacijo strehe λ/d ≤ 0,140 W/m²K.
– Za izolacijo tal λ/d ≤ 0,280 W/m²K.

Kredit za izolacijo lahko prejmete, če je doseženo razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije.

Električna samooskrba in sončna elektrarna

Eko sklad spodbuja tudi montažo sončnih elektrarn, s katerimi lahko postanete delno ali v celoti neodvisni od omrežja ter zmanjšate emisije toplogrednih plinov. Sončna energija je čist in obnovljiv vir energije, ki lahko zniža stroške elektrike iz omrežja, poveča energetsko neodvisnost ter prispeva k varstvu okolja. Subvencije za montažo sončne elektrarne lahko pokrijejo do 30% investicije ali do 9.000 EUR, odvisno od moči elektrarne in tipa naprave.

Koliko znašajo subvencije za sončno elektrarno?

Višina nepovratne finančne spodbude za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest znaša:
500 € za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe.
50 € za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe.
S sprejemniki sončne energije lahko prihranimo do 65 % energije, potrebne za pripravo tople sanitarne vode, kar pomeni letni prihranek cca. 400 litrov kurilnega olja. Povprečni letni energijski donos sončne elektrarne v Sloveniji znaša od 950 do 1.150 kWh/kWp, kar pomeni, da sončna elektrarna moči 8 kW letno prinese v povprečju 9.000 kWh električne energije.

Priznani stroški za solarno ogrevanje vključujejo

– Nakup in vgradnjo sprejemnikov sončne energije oziroma fotonapetostnih modulov.
– Nakup in vgradnjo hranilnika toplote in/ali toplotnega zbiralnika.
– Vmesne povezave, črpalke, krmilni in varovalni elementi sistema.
– Električne in strojne instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.

Priznani stroški za sončno elektrarno za samooskrbo vključujejo:
– Nakup, montaža in zagon sistema za samooskrbo z električno energijo.
– Pripadajoče električne inštalacije in oprema.

Vetrna in sončna energija prihodnosti za trajnostno oskrbo z elektriko
Veterna in solarna energija za ogrevanje sta ključna vira obnovljive energije, katera podpira Ekosklad.

Mikro sončna elektrarna

Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije omogoča, da končni uporabnik svoje potrebe po električni energiji pokriva z lastno sončno elektrarno. Lastnik mikro sončne elektrarne presežek proizvedene električne energije posodi v omrežje, ko njegova naprava ne pokriva porabe, pa ga iz njega jemlje. V primeru pravilno dimenzionirane sončne elektrarne investitor nima stroškov z električno energijo, saj na letni ravni proizvede toliko električne energije, kot je porabi. Še vedno mora plačevati stroške, ki so vezani na odjemno mesto (obračunska moč) in prispevek OVE+SPTE ter pripadajoči davek (DDV).

Ker se sončna elektrarna priključi na notranje napeljave stavbe, se obstoječe merilno mesto stavbe ne spreminja, mora pa lastnik:

– Urediti zamenjavo obstoječega števca z novim dvosmernim, ki omogoča daljinsko odčitavanje.
– Pri distributerju električne energije zaprositi za dopolnitev obstoječega soglasja za priključitev.
– Skleniti z dobaviteljem pogodbo o nakupu in prodaji električne energije ter pogodbo o samooskrbi.
– Izpolniti obrazec z osnovnimi podatki o lokaciji naprave in njenih tehničnih značilnostih ter ga posredovati distribucijskemu operaterju.

Kredit – toplotna črpalka in ostalo

Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,3 %. Odplačilna doba je največ 10 let (v primeru treh ali več ukrepov do največ 20 let). Zavarovanje kredita je s plačilom zavarovalne premije.

Prihranek za ogrevanje in toplotna črpalka

Če s solarnim sistemom pokrijemo okrog 65 % potreb po topli vodi letno, bomo prihranili 400 litrov kurilnega olja oz. okoli 400 €. Solarni sistem je najbolj smiseln v 4 ali več članskih gospodinjstvih.
Sistemu IR ogrevanja ne priprada subvencija.

Ti ukrepi omogočajo lastnikom domov zmanjšanje stroškov, izboljšanje udobja bivanja ter zmanjšanje obremenitve okolja. S pravilno izbiro in izvedbo lahko lastniki domov prispevajo k trajnostnemu razvoju ter zmanjšanju porabe energije.

Poleg subvencij Eko sklada lahko pri financiranju montaže sončne elektrarne pomagajo tudi ugodni krediti ter sredstva EU. Pred investicijo je pomembno pretehtati dejavnike, kot so velikost in lega strehe, poraba električne energije ter investicijski stroški.

Kako poteka prijava na razpis za subvencijo Eko sklada?

Ko se odločite, za katero naložbo želite pridobiti subvencijo, in ko ste prepričani, da izpolnjujete vse pogoje za pridobitev, je čas za pripravo in oddajo vloge. Preverite, ali izpolnjujete pogoje za Eko subvencije

Preden se lotite oddaje vloge, se prepričajte, da izpolnjujete naslednje pogoje za pridobitev subvencije Eko sklada:

  • Razpis velja le za fizične osebe in investicije v stanovanjskih stavbah.
  • Naložba ne sme biti izvedena pred oddajo vloge.
  • Predračun mora biti izstavljen na fizično osebo.
  • Montažo in zagon naprav lahko opravi le usposobljen in registriran izvajalec.

Oddaja vloge na Eko sklad

Čas oddaje vloge je odvisen od vrste spodbude, za katero se prijavljate. Nekatere zahtevajo oddajo vloge pred izvedbo naložbe, druge pa po njej. Preverite roke in pogoje v javnem pozivu na spletni strani Eko sklada. Vloge za kredite je treba vedno oddati pred izvedbo naložb.

Pridobitev vloge za subvencije

Na spletni strani Eko sklada lahko najdete vloge za subvencije za različne naložbe. Izberite ustrezno kategorijo naložbe in izpolnite vlogo.

Pomembno je, da se pred izvedbo ukrepov natančno pozanimate o razpoložljivih subvencijah, izpolnite vse zahtevane pogoje za njihovo pridobitev ter upoštevate vse roke za oddajo vlog.

Za pridobitev subvencij ali kreditov je potrebno izpolnjevati določene pogoje, ki jih določa Eko sklad, ter upoštevati roke za oddajo vlog. Subvencije in krediti so namenjeni spodbujanju energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih objektih, kar prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa in nižjim stroškom energije za uporabnike.

Subvencije za odpadne vode

Eko sklad ponuja ugodne kredite za projekte, ki vključujejo odvajanje in čiščenje odpadnih ter padavinskih voda, učinkovito rabo vodnih virov ter oskrbo s pitno vodo. Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,3 %, odplačilna doba pa znaša največ 10 let za vse ukrepe, v primeru treh ali več ukrepov pa do največ 20 let. Kredit za posamezen ukrep se lahko odobri do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR. Zavarovanje kredita je s plačilom zavarovalne premije.

Izolacija kleti in tal

Eko sklad nudi spodbude za toplotno izolacijo kleti, tal nad zunanjim zrakom ali tal nad neogrevanim prostorom. Pomembno je, da debelina izolacijskega materiala znaša vsaj 15 cm in da razmerje med toplotno prevodnostjo ter debelino izolacijskega materiala ne presega 0,300. Subvencija znaša največ 12 € na kvadratni meter ali 20 % vrednosti naložbe.

Priznani stroški za izolacijo tal vključujejo:

– Nakup izolacije.
– Odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja, hidroizolacije.
– Izvedbo novih tlakov in oblog.
– Odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe.

Izolacija strehe

Subvencija za strehe se obračuna do 20 % vrednosti naložbe ali največ 12 € na kvadratni meter toplotne izolacije. Pri tem je pomembno, da razmerje med debelino izolacije in toplotno prevodnostjo doseže najmanj 0,140.

Priznani stroški za izolacijo strehe vključujejo:
– Nakup in vgradnjo toplotne izolacije s parno zaporo, paroprepustne folije, letvanja, drugih materialov v funkciji sekundarne kritine.
Subvencije Eko sklada za izolacijo niso časovno omejene. Kreditna obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,3 %, z odplačilno dobo največ 10 let (v primeru več ukrepov do največ 20 let). Zavarovanje kredita je s plačilom zavarovalne premije.

Rekuperacija (vgradnja sistemov za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka)

Za centralno ali lokalno prezračevanje se lahko pridobi subvencija v višini do 20 % naložbe ali največ 2.000 EUR. Socialno šibkim gospodinjstvom je na voljo 100-odstotna povrnitev naložbe za sistem lokalnega prezračevanja.

Strokovnjaki za ogrevanje in prezračevanje – toplotna črpalka in priklop

Za izvedbo del, pri katerih lahko koristite subvencijo Eko sklada, se lahko obrnete na lokalne izvajalce ali podjetja, ki so specializirana za energetsko učinkovitost, obnovljive vire energije in druge podobne projekte. Za izvajanje del na področju ogrevanja, prezračevanja in namestitve toplotnih črpalk se lahko obrnete na specializirane obrtnike ali podjetja, ki imajo izkušnje in znanje na tem področju. Pri izbiri mojstrov za te storitve je priporočljivo, da preverite reference, izkušnje ter certifikate, ki potrjujejo njihovo strokovnost. Lahko se posvetujete tudi s prijatelji, družino ali sosednjimi gospodinjstvi, ki so že izvedli podobne projekte, in jih povprašate za priporočila. Poleg tega lahko preverite tudi spletne platforme za ocenjevanje izvajalcev ali se obrnete na lokalne obrtniške zbornice, ki vam lahko posredujejo kontakte preverjenih mojstrov.

ocena bralcev
5 od 1
Deli prispevek >

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pošljite povpraševanje izvajalcem


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno