Revija Nasvet strokovnjaka

Enostavni objekti 2024: kaj letos gradimo brez gradbenega dovoljenja?

Kazalo

ocena bralcev
5 od 1

Ali enostavni objekti zahtevajo gradbeno dovoljenje ali ne? Kateri da, zakaj druge ni? Vse to in še več si za leto 2024 preberete spodaj!

Pridobi 7 ponudb za gradnjo nadstreška ali enostavnega objekta

V letu 2024 prinaša zakonodaja nekaj sprememb glede enostavnih objektov. Med pomembnejšimi novostmi so poenostavljeni postopki pridobivanja dovoljenj za nekatere vrste enostavnih objektov. To so majhne vrtne ute, skladiščni prostori in drugi pomožni objekti, ki imajo minimalen vpliv na okolje. Poleg tega je uveden tudi bolj fleksibilen pristop k vrstam materialov, ki jih je dovoljeno uporabljati pri gradnji enostavnih objektov. To omogoča hitrejše in cenejše rešitve za različne potrebe. Z novimi smernicami si zakonodajalci prizadevajo spodbuditi večjo uporabo enostavnih objektov za privatne in javne namene. Hkrati pa zagotoviti varnost in skladnost z okoljskimi standardi.

Gradbeno dovoljenje 2024

Gradbeno dovoljenje za enostaven objekt leta 2024 ni potrebno. Gradnja enostavnega objekta se lahko začne brez gradbenega dovoljenja, če investitor pred začetkom gradnje pridobi lokacijsko informacijo. Iz nje mora izhajati, da je takšna gradnja enostavnega objekta v skladu z izvedbenim prostorskim aktom. Enostavni objekti brez gradbenega dovoljenja se lahko gradijo tudi v lastni režiji, kadar se objekt uporablja za lastne potrebe ali potrebe društva, ki ga gradi.

Enostavni objekti 2024: gradbeno dovoljenje ni potrebno za nadstrešek
Nadstrešek je kot ostali enostavni objekti lahko zgrajen brez gradbenega dovoljenja.

Nezahtevni objekt – odmik od meje, dimenzije, raba in oblikovanje

Glede na Zakon o graditvi objektov in Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, mora biti pomožni enostavni objekt predviden na že obstoječi gradbeni parceli. Ne sme posegati v sosednje zemljišče.

V Sloveniji se za nekatere enostavne objekte ne zahteva gradbeno dovoljenje, če izpolnjujejo določene pogoje glede velikosti, namena in lokacije. Tukaj je seznam enostavnih objektov, ki praviloma ne zahtevajo gradbenega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1):

 1. Majhne vrtne lope in shrambe: Do 20 m² bruto tlorisne površine in največ 3 m višine.
 2. Nadstreški: Površina do 30 m² in največ 3 m višine.
 3. Drvarnice: Površina do 20 m² in največ 3 m višine.
 4. Majhni čebelnjaki: Površina do 20 m² in največ 3 m višine.
 5. Nadstreški za zaščito vozil: Do 30 m² površine.
 6. Zelenjavni in cvetlični rastlinjaki: Površina do 20 m² in največ 3 m višine.
 7. Zidane in lesene ograje: Višina do 2,2 m.
 8. Otroška igrišča in oprema: Do 20 m² in največ 3 m višine.
 9. Manjši bazeni in ribniki: Površina do 20 m² in največ 1,5 m globine.
 10. Kamini in peči: Na prostem, če ne presegajo 1,5 m višine.
 11. Pomožni objekti v sklopu kmetij: Do 20 m² površine.
 12. Začasni objekti: Na primer premične hiške ali prikolice, ki niso stalno postavljeni.

Ti objekti ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, če izpolnjujejo predpisane omejitve in ne posegajo v pravice drugih oseb ali javni interes. Vendar pa je potrebno pred začetkom gradnje preveriti specifične lokalne predpise in pridobiti ustrezna soglasja, kjer je to potrebno.

Za bolj natančne informacije in specifične primere se vedno posvetujte s pristojno upravno enoto ali strokovnjakom za gradbene zadeve. Predpisi se lahko spreminjajo, zato je pomembno, da imate najnovejše informacije za leto 2024.

Enostavni objekti – odmik od meje

Najbolj izpostavljeni del enostavnega objekta mora biti od meje sosednjega zemljišča odmaknjen za polovico svoje višine, pri vkopanih objektih najmanj 1,5 m. Če gre za ograjo kot enostaven objekt in objekt brez kriterija višine, se lahko gradi tudi na mejo.

Enostavni objekti – raba

Glede na dopustne namenske rabe mora namen enostavnega objekta dopolnjevati namensko rabo obstoječe pozidave. Ta ne sme biti v nasprotju z namensko rabo, ki je določena v prostorskem aktu.

Nezahtevni objekti – dimenzije

Glede dovoljenega oblikovanja, materialov in velikosti velja, da enostavni objekt s svojo velikostjo, materiali ter drugimi oblikovnimi značilnostmi ne sme kvariti splošnega videza prostora in v prostoru ne sme izstopati. V primeru dopolnitve obstoječe pozidave, objekt glede na velikost, materiale, barvo in druge oblikovne značilnosti ne sme odstopati od že zgrajenih objektov oziroma mora slediti tipologiji že zgrajenih objektov.

Primeri enostavnih objektov

Obstaja široka paleta enostavnih objektov, ki jih lahko zgradimo brez pridobitve gradbenega dovoljenja. Tukaj je nekaj pogostih primerov:

 • Te majhne zgradbe so običajno namenjene shranjevanju orodja in vrtnarskih pripomočkov. Velikost in materiali ute so prilagojeni potrebam vrtnarja in prostoru, kjer se nahajajo.
 • Za shranjevanje sezonske opreme, kot so žar, vrtno pohištvo ali kolesa, mnogi izberejo skladiščne objekte, ki jih postavijo na svojih dvoriščih.
 • Preprosti nadstreški nudijo zaščito vozil pred vremenskimi vplivi. Gradnja teh objektov je relativno enostavna in omogoča hitro postavitev.
 • Od hišic na drevesu do gugalnic in peskovnikov, so otroška igrala pogost primer enostavnih objektov, ki jih starši postavijo za zabavo svojih otrok.
 • Zimski vrtovi omogočajo uživanje v naravi tudi v hladnejših mesecih. Lahko jih uporabimo za gojenje rastlin ali kot prostor za sproščanje.
 • Majhne delavnice: To so prostori, ki se uporabljajo za hobi in majhne ročne projekte. So običajno majhne in prilagojene potrebam uporabnika.

Ti objekti prinašajo uporabnost in funkcionalnost brez potrebe po obsežnih postopkih pridobivanja dovoljenj, hkrati pa prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja lastnikov nepremičnin.

Pridobi 7 ponudb za gradnjo nadstreška ali enostavnega objekta

Kakšna je velikost objekta brez gradbenega dovoljenja? Med enostavne objekte štejemo nadstrešek do 30 m2, rezervoar za plin ali nafto in ostalo. Med to spada malo komunalno čistilno napravo, zajetje, vodnjak, enoetažni objekt s tlorisno površino do 4 m2, utrjena dvorišča do površine 300 m2, začasne objekte, spominska obeležja, urbano opremo, ograje in podobno.

Enostavni objekti in priključitev na infrastrukturo

Priključitev enostavnih objektov na infrastrukturo je pomemben korak, ki zahteva skrbno načrtovanje in izpolnjevanje določenih tehničnih zahtev. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje vidike:

 • Nadstreški za avtomobile ali vrtne ute lahko potrebujejo priključitev na električno omrežje za zagotavljanje osvetlitve ali napajanja orodij. Priključek mora biti izveden v skladu z varnostnimi standardi in predpisi, pri čemer naj izvedbo opravi usposobljen električar.
 • Nekateri enostavni objekti, ki se uporabljajo za delavnice ali zimske vrtove, lahko zahtevajo vodovod in kanalizacijo. Pri tem je ključno, da se zagotovi ustrezna povezava, ki ne obremenjuje obstoječega sistema ter da se uporabijo kakovostni materiali, ki preprečujejo puščanje in okvare.
 • Če enostavni objekt služi kot delovni prostor ali objekt za hobi dejavnosti, je lahko potrebna priključitev na internet ali druge telekomunikacijske storitve. Priključitev se izvede s pomočjo ponudnika storitev, pri čemer je pomembno, da se kablaža ustrezno zaščiti pred zunanjimi vplivi.
 • Za objekte, kot so majhne delavnice ali zimski vrtovi, je lahko pomembno tudi zagotavljanje ogrevanja. Priključitev na sistem ogrevanja, bodisi centralni ali lokalni, zahteva strokovno izvedbo in skladnost z varnostnimi predpisi, da se zagotovi učinkovitost in varnost uporabe.

Z upoštevanjem teh smernic in strokovno izvedbo priključitev, se zagotavlja, da enostavni objekti ostanejo funkcionalni, varni in udobni za uporabo.

Enostavni in nezahtevni objekti imajo lahko tudi priključek na infrastrukturo. Za priključitev takšnega objekta na infrastrukturo je treba pri upravljalcu te infrastrukture pridobiti soglasje za priključitev. To poteka v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje infrastrukture.

Potrebujemo za poseganje v konstrukcijo gradbeno dovoljenje? 

Poseganje v konstrukcijo obstoječe hiše zahteva posebno pozornost in spoštovanje zakonskih določil, saj lahko nepravilni posegi ogrozijo stabilnost in varnost objekta. Pred pričetkom kakršnihkoli posegov je ključnega pomena, da se pridobi mnenje strokovnjaka. Ta bo ocenil stanje obstoječe konstrukcije in predlagal ustrezne rešitve.

Gradbeno dovoljenje in pridobitev

Pred posegom v konstrukcijo je treba pridobiti ustrezna gradbena dovoljenja, skladno z zakonodajo. To vključuje pripravo projektne dokumentacije in načrtov, ki jih potrdi pooblaščeni inženir, ter pridobitev soglasij od pristojnih organov.

Strokovni nadzor

Med izvedbo del je nujno zagotoviti strokovni nadzor, ki bo skrbel za pravilno izvedbo del skladno s projektno dokumentacijo. Strokovni nadzor mora izvesti pooblaščeni inženir, ki bo spremljal potek del in zagotavljal, da so izpolnjeni vsi tehnični in varnostni standardi.

Uporaba ustreznih materialov

Pri posegih v konstrukcijo je pomembno izbrati kakovostne in preverjene gradbene materiale, ki bodo zagotovili trdnost in varnost konstrukcije. Prav tako je treba pri izbiri materialov upoštevati obstoječe stanje objekta, da se zagotovi kompatibilnost novih in starih delov konstrukcije.

Enostavni objekti in preverjanje statičnosti

Eden ključnih korakov pri posegih v konstrukcijo je preverjanje statičnosti objekta. Pri tem se ocenjuje nosilnost temeljev, sten in stropov ter ugotavlja vpliv predvidenih posegov na celotno stabilnost objekta. Na podlagi preverjanja statičnosti se lahko predlaga dodatna ojačitev ali sanacija konstrukcijskih elementov.

Varnost pri delu

Varnost pri delu je prioriteta pri posegih v konstrukcijo obstoječe hiše. Zajema uporabo osebne varovalne opreme, izvajanje del v skladu z varnostnimi predpisi in zagotavljanje, da delovne procese izvajajo usposobljeni delavci.

Pri gradnji enostavnega in nezahtevnega objekta in pri izvedbi vzdrževalnih del ne sme biti posega v konstrukcijo obstoječega objekta. V vsakem primeru poseganja v konstrukcijo obstoječega objekta gre za rekonstrukcijo objekta. V tem primeru mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo obstoječega objekta (npr. zaradi prizidave, nadzidave objekta ipd.), na podlagi izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Enostavni objekt brez gradbenega dovoljenja?

Enostavni objekti, ki ne zahtevajo gradbenega dovoljenja, so manjši gradbeni posegi, ki so po naravi manj kompleksni in imajo manjši vpliv na okolje. Ti objekti vključujejo manjše pomožne zgradbe, kot so vrtne lope, nadstreški, terase, in ograje, katerih velikost in namen ne presega določenih zakonskih omejitev. Namenjeni so enostavni uporabi, ne posegajo v funkcionalnost glavnih objektov in ne zahtevajo obsežnih gradbenih del. Kljub temu je pomembno preveriti lokalne predpise, saj so lahko zahteve glede velikosti, lokacije in namena objekta različne.

Pridobi 7 ponudb za gradnjo nadstreška ali enostavnega objekta
ocena bralcev
5 od 1

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno