Kaj mora vsebovati izdani račun?

izdan-racun-faktura

Izdajanje računa urejajo Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), Slovenski računovodski standardi (SRS), Zakon o davčnem postopku (ZDav-P) in Zakon o davku na dodano vrednost (ZDV).

ZGD predvsem napotuje na SRS in konkretno SRS 21 ureja področje knjigovodskih listin, kamor sodijo tudi izdani računi. Definira vidik odgovornosti, pristojnosti in verodostojnosti; kdo, kdaj, na podlagi česa je dolžan izstaviti račun, na kakšen način ga izstavi in kako je dolžan ravnati s tem dokumentom.

 

 

5 obveznih sestavin izdanega računa po SRS 21 so:

1. ) Podatki o podjetju, kjer so poslovni dogodki nastali in o odgovornih osebah

2.) Podatki o poslovnem dogodku

3.) V denarju izražen obseg poslovnega dogodka

4.) Podatki o datumu izdaje listine

5.) Osebe, pooblaščene za zagotavljanje resničnosti in verodostojnosti

SRS 21 napotuje podjetja na ureditev ravnanja z dokumenti z internim pravilnikom.

ZDav-P-2 v 35. členu določa, da mora izdajatelj na knjigovodskih listinah, ki se izstavijo kupcem blaga oziroma naročnikom storitev, navesti svojo davčno številko. Davčno številko kupca pa samo v primeru, če je tako določeno z zakonom o obdavčevanju ali drugim zakonom.

ZDDV-1 v 82. členu taksativno našteva obvezne podatke na računu, kadar izstavlja račun davčni zavezanec.

računovodstvo

10 obveznih sestavin izdanega računa za davčne zavezance po ZDDV-1 so:

1.) datum izdaje računa;

2.) zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;

3.) identifikacijsko številko za DDV, pod katero je davčni zavezanec dobavil blago ali storitev;

4.) identifikacijsko številko za DDV kupca oziroma naročnika, pod katero je kupec ali naročnik prejel dobavo blaga ali storitev, za katero je dolžan plačati DDV, ali je prejel dobavo blaga v skladu s 46. členom tega zakona;

5.) ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega kupca ali naročnika;

6.) količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev;

7.) datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je bila storitev opravljena oziroma končana.

8.) davčno osnovo, od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev, ceno na enoto brez DDV ter kakršna koli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto;

9.) stopnjo DDV;

10.) znesek DDV
V primeru oprostitve ali posebne ureditve se je potrebno sklicevati na določbe, ki te oprostitve urejajo.

Izdani račun je najpomembnejša izvirna knjigovodska listina, ki izkazuje poslovne dogodke. Praviloma nastane na kraju in v času nastanka poslovnega dogodka. Z davčnega vidika samo pravilna knjigovodska listina omogoča kupcu uveljavljanje odbitka vhodnega davka. Predstavlja začetek optimiranja davkov, odhodkov in dobičkov.

Vir:ZGD, SRS 21, ZDav-P-2, ZDDV-1

 

Skupna ocena bralcev
[Skupaj: 0 Povprečje: 0]


VPRAŠAJTE MOJSTRE S PODROČJA


Naša skupnost šteje skupaj s preverjenimi ponudniki storitev preko 60.000 članov >> Vprašajte nas karkoli glede brane tematike v tem članku.

vprašajte mojstra s področja


Komentiraj