Revija Nasvet strokovnjaka

Pomoč na domu: dovoljenja in licence za opravljanje dejavnosti za nego in oskrbo na domu

Kazalo

ocena bralcev
5 od 1

V Sloveniji lahko nego in pomoč na domu izvajate preko mreže javnih služb, ki nudijo socialne storitve. Lahko pa se za opravljanje dejavnosti za nego in oskrbo na domu odločite tudi podjetja in fizične osebe s pridobljeno koncesijo na javnem razpisu.  Za pridobitev slednje je potrebno izpolnjevati kar nekaj pogojev. V zadnjem času pa so v porastu tudi socialni servisi, katerih storitve so enake omenjenim socialnim storitvam, za izvajanje pa ne potrebujete koncesije.


IŠČEMO ponudnike POMOČI NA DOMU >

ponudnikom OSKRBE NA DOMU (socialni servis brez koncesije) posredujemo STRANKE

pomoč-na-domu ponudniki
Nudite pomoč na domu brez koncesije (socialni servis) in želite več (novih) strank?

KATERA DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI SO POTREBNA ZA POMOČ NA DOMU (NEGO IN OSKRBO)?

Ena izmed možnosti opravljanja dejavnosti za nego in oskrbo na domu, je torej t.i. socialni servis. Ta NE sodi v javno službe. Za registracijo dejavnosti za nego in oskrbo na domu – socialni servis, je naprej potrebno pridobiti dovoljenje za delo. Dovoljenje za delo se v tovrstnem primeru izda za socialno varstveno storitev. Vlagatelj mora za pridobitev dovoljenja izpolnjevati pogoje glede; statusa in registracije, prostorov, opreme, kadrov, izkazovati mora finančno in poslovno sposobnost za izvajanje storitve ter pridobiti pozitivno mnenje Socialne zbornice Slovenije. Vloga s priloženimi dokazili se nato vloži na pristojnem ministrstvu. Vlagatelj v njej navede storitev, ki jo želi opravljati in podatke, ki izkazujejo njegovo identiteto. Izpolnjevanje pogojev nato ugotavlja strokovna komisija.

nega na domu
Pomoč na domu lahko nudite tudi v okviru socialnega servisa, za katerega ne potrebujete koncesije.

KAKO REGISTRIRATI DEJAVNOST ZA POMOČ NA DOMU (SOCIALNI SERVIS)?

Ob izdanem dovoljenju za delo se je potrebno vpisati še v register izvajalcev socialno varstvenih storitev. Po navadi minister izda odločbo za vpis v register izvajalcev že ob sami izdaji dovoljenja. Če želite opravljati dejavnost pomoči na domu, morate nuditi vsaj tri izmed naštetih storitev nege in oskrbe. Obvezno je, da nudite storitev prinašanja pripravljenih obrokov hrane. Pred vpisom v register morate kot imetnik dovoljenja pridobiti še soglasje k ceni socialno varstvene storitve. To določi organ upravljanja pravne osebe oziroma fizična oseba na podlagi predpisane metodologije. Prav tako je ob pričetku dela potrebno pričeti voditi zbirke podatkov. Te so določene z zakonom, zajemajo pa celoten nacionalni sistem socialnega varstva. Prav tako ste dolžni pisno poročati pristojnemu organu o vseh dejstvih in pojavih, ki bi lahko vplivali na izvajanje storitve ter vsako leto predložiti letno poročilo.

Tukaj si lahko preberete še več o registraciji dejavnosti.

Registracija podjetja oz. dejavnosti je brezplačna. Zahteva pa vodenje osnovnih računovodskih evidenc. Priporočamo najem izkušene računovodstva / knjigovodstva, da se izognete morebitnim težavam. Pri S.P. poslovanju lahko ves dobiček, razen davka, obdržite, le za dolgove ste odgovorni sami.

V pomoč pri registraciji podjetja za storitve pomoči / nege / skrbe na domu brez koncesije (socialni servis) in kasneje računovodstvu in davčnem svetovanju prilagojenemu oskrbi na domu, so vam lahko preverjeni računovodski servisi.

FORMALNA IZOBRAZBA ZA IZVAJALCE NEGE IN OSKRBE NA DOMU?

Za socialnovarstvene storitve na domu potrebujemo tudi ustrezno izobrazbo. To je lahko zaključena srednja poklicna ali strokovna šola ene izmed smeri za socialno oskrbo ali zdravstveno nego.

V kolikor pa prihajamo iz povsem drugih vod, lahko opravimo NPK (nacionalno poklicno kvalifikacijo) za izvajanje socialne oskrbe na domu (poklic: socialni oskrbovalec). Pogoji za pristop k izpitu so: starost nad 23 let; končano najmanj OŠ izobraževanje; opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe; vsaj 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi; potrjena zbirna mapa (portfolio).

Izjema so posamezna opravila iz gospodinjske pomoči ali pa le pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, ki jih lahko opravljajo tudi laiki. Seveda pa morajo ti vedno delovati s čutom za sočloveka.

oskrba na domu
Ne glede na izobrazbo, je za izvajalca pomoči na domu pomembno, da ima čut za sočloveka.

CERTIFIKATI IN PRIZNANJA, KI JIH LAHKO PRIDOBITE

Omisli.si redno preverja različne ponudnike in jih na podlagi ocen preteklih strank ter drugih dejavnikov rangira ter podeljuje certifikat “preverjen ponudnik”. S tem lahko svojim strankam že pred pričetkom izvajanja storitev jamčite kakovost svojega dela. Certifikat se izda po pregledu vaših referenc (pogovori z naključnimi preteklimi strankami), ugleda na spletu (pregleda raznih forumov, blogov, mnenj …). V končno oceno pa so vključene tudi spletne ocene (Facebook, Google in druge) ter podatki o vašem poslovanju (bonitetna ocean, TRR, bilančni podatki). Pridobitev certifikata je brezplačna, postopek pa lahko pričnete tukaj.

DELA, KI JIH OPRAVLJA IZVAJALEC POMOČI NA DOMU

Kdo vse je upravičen do pomoči na domu?

Oskrbovalec oziroma negovalec na domu, po navadi nudi pomoč na domu starostnikom, ki ne zmorejo v celoti poskrbeti zase. Prav tako pa so njegove stranke lahko bolni ter ljudje z različnimi prizadetostmi (ovare vida, sluha, govora, gibalna ali duševna prizadetost). Pomoč na domu lahko prejemajo tudi okrevajoči po prometnih nesrečah  ali drugih poškodbah oziroma zdravstvenih stanjih, ki potrebujejo dodatno pomoč za nadaljnje vključevanje v socialno okolje.

Katera opravila zajema pomoč na domu?

Dela oskrbovalca zajemajo gospodinjsko pomoč, (laično) nego na domu in socialno oskrbo. Z oskrbo in nego na domu se nadomešča siceršnje institucionalno varstvo. Zato je še posebej važno, da je delo izvedeno dosledno in odgovorno. Oskrbovalec sodeluje tudi z vodjo oziroma morebitnim koordinatorjem pomoči na domu. Skupaj izdelata načrt pomoči na domu za posameznega uporabnika glede na potrebe le-tega. Oskrbovalec o svojem delu vodi tudi dnevnik, kamor so zapisuje izvedena dela pri oskrbovancu, prav tako pa v dnevniku beleži vsa opažanja pri izvajanju pomoči. Redno se udeležuje sestankov z vodjo in ostalimi oskrbovalci. Pod dejavnosti socialnega servisa pa sodijo tudi storitve, ki se običajno opravljajo na obrtni način: pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego in vzdrževanje telesa. Ob registraciji in izvajanju le-teh v okviru pomoči na domu, se je potrebno vpisati v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Pomoč na domu: dovoljenja in licence za opravljanje dejavnosti za nego in oskrbo na domu
S pomočjo na domu, lahko starejšim omogočimo polno, aktivno in avtonomno življenje, tudi v 3. življenjskem obdobju.
Dela, ki jih izvaja oskrbovalecOpis dela
gospodinjska pomočPriprava posameznih obrokov ali prinašanje že pripravljene hrane, pomoč pri nakupih v trgovini, vzdrževanje in čiščenje bivalnih prostorov, pranje in likanje. Po potrebi zagotovi tudi kurjavo, ozimnico ter pomaga pri ostalih opravilih; na vrtu, skrb za domačo žival, itd.
negaKot negovalec izvaja le laično nego. Skrbi za osebno higieno oskrbovanca; umivanje, kopanje in britje. Pomaga mu pri oblačenju in slačenju postelje ter pri ureditvi bivalnega okolja. Skrbi za ustrezna oblačila in obutev uporabnika. Pomaga mu pri gibanju in skrbi za dosledno jemanje zdravil.
socialna oskrbaNa področju socialne oskrbe pomaga pri vključevanju uporabnika v vsakodnevno življenje ter skrbi za njegove stike z družino in bližnjim okoljem. Lajša stiske zaradi morebitne osamljenosti, prizadetosti, bolezni ali starosti. Nudi prvo socialno pomoč in skrbi za ohranjanje stikov s sorodniki, sosedi, prijatelji ...
urejanje formalnih obveznostiUreditev plačila stroškov, poštni in bančni opravki.
sodelovanje z vodstvom in ostalimi oskrbovalciOskrbovalec redno sestankuje z vodstvom in ostalimi člani delovne skupine. Skupaj z vodjo sestavi tudi načrt pomoči glede na potrebe posameznega uporabnika.
vodenje dnevnikaO svojem delu vodi dnevnik. Vanj vpisuje opravljeno delo pri uporabniku, prav tako pa zapisuje opažanja pri izvajanju pomoči.
nočna asistencaVarovanje in nadziranje uporabnikovega stanja preko noči.
24/7 asistencaCelodnevna povezava prek osebnega telefonskega alarma.

Izvajalec storitve mora nuditi vsaj tri izmed navedenih storitev. Razen v primeru, ko izvaja zadnjo storitev iz razpredelnice; ta se lahko opravlja kot samostojna storitev socialnega servisa.

ZAKAJ NAJPOGOSTEJE NAJAMEMO OSEBO ZA POMOČ NA DOMU?

Za storitve oskrbe oziroma pomoči na domu se najpogosteje odločamo v primeru nezmožnosti skrbi zase. Naj bo to zaradi bolezni, invalidnosti, starosti – v izogib institucionalnemu varstvu. Prav tako so nam storitve socialnega servisa lahko v pomoč ob rojstvu otroka, v primeru nesreč in v drugih primerih, ko posameznik potrebuje pomoč na domu za vključitev v vsakdanje življenje.

Zakaj najpogosteje najamemo osebo za oskrbo na domu?Opis storitve
pomoč starejšimEna izmed najpogostejših storitev, ki jih opravljajo oskrbovalci na domu, je pomoč starejšim. Tem pomagajo pri vsakodnevnih opravkih, opravkih v gospodinjstvu, v pomoč so jim tudi pri laičnih zdravstvenih storitvah. Seveda pa uporabniku predstavljajo tudi kvaliteten socialni stik in most z okoljem.
pomoč invalidnimTudi invalidnim so oskrbovalci lahko v pomoč pri izvajanju vsakodnevnih opravil, predstavljajo pa tudi socialni stik in oporo.
pomoč dolgotrajno bolnimDolgotrajno bolnim so oskrbovalci lahko v pomoč pri vsakodnevnih opravilih, pomagajo jim pri jemanju različnih zdravil in jih, če je to potrebno, vključujejo v socialno okolje.
pomoč pri okrevanju po poškodbahPo okrevanju po prometnih nesrečah ali ostalih poškodbah, je pomembno, da imamo ob sebi nekoga, ki nam pomaga ob opravilih, ki jih sami sedaj nismo zmožni opraviti. Prav tako pa je pomembno imeti ob sebi oporo in sočloveka za čimprejšnje ponovno vključevanje v družbo.
pomoč po poroduKo se nam pridruži nov družinski član, je to prav gotovo eno izmed lepših obdobij v življenju. Obenem pa je prav to obdobje tudi eno izmed napornejših. Zato se tudi na tem mestu lahko odločimo za dodatno pomoč s strani usposobljenih oskrbovalcev.
Pomoč na domu
Izvajalec nege in oskrbe na domu, je lahko oskrbovancu tudi dober prijatelj, kar še dodatno pripomore k zmanjšanju osamljenosti v starosti.

KOLIKO V POVPREČJU STANEJO STORITVE POMOČI NA DOMU?

Cena ure storitve socialnega servisa je od 3-15 € na uro storitve. Več o povprečnih cenah za oskrbo, nego in pomoč starejšim na domu, si lahko preberete tukaj.

Koliko strank v povprečju išče socialni servis / oz. pomoč na domu?

pomoc-na-domu-povprasevanje-v-Sloveniji
V Sloveniji je povpraševanj po negi in oskrbi starostnikov na domu največ v marcu, najmanj pa v mescu juniju.

Podatki na Omisli.si/pomoc-na-domu in analiza Google iskanj v zvezi s to temo kaže, da je v Sloveniji povpraševanj po negi in oskrbi starostnikov na domu največ v marcu, najmanj pa v mescu juniju.

Nudite pomoč na domu in želite novih strank?

Brezplačno se pridružite preverjenim ponudnikom oskrbe na domu na Omisli.si/pomoc-na-domu in pričnite pridobivati stranke še danes.

ocena bralcev
5 od 1

Povezane vsebine

Search

SODELUJEMO Z VEČ KOT 11.000 IZVAJALCI

✅ BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
✅ PREVERJENI IZVAJALCI
✅ BREZ PROVIZIJ

Pridobite 7 ponudb


Nudite storitve?
Registrirajte podjetje brezplačno