Kataster stavb povezujemo z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo. V katastru stavb je vodena evidenca podatkov o stavbah. Vzdržuje ga Geodetska uprava Republike Slovenije, ki v kataster vpisuje